Informacje ogólne

Informacje ogólne dotyczące projektu systemowego "Nie Jestem Sam"

PROJEKT SYSTEMOWY „NIE JESTEM SAM”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach realizuje Projekt systemowy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:
 • Priorytetu VII Promocja integracji społecznej - w ramach, którego podejmowane są przede wszystkim działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
 • Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji - którego celem jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie.
 • Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

CEL PROJEKTU

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób niepełnosprawnych z Powiatu Polkowickiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe Projektu:
 1. Wzrost poczucia własnej wartości,
 2. Podniesienie kwalifikacji zawodowych,
 3. Zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy,
 4. Podniesienie poziomu wiedzy osób niepełnosprawnych w zakresie ich praw i uprawnień,
 5. Przeciwdziałanie izolacji społecznej.

GRUPA DOCELOWA

Projekt systemowy skierowany jest do osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Polkowickiego, nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) korzystających ze świadczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach.


DZIAŁANIA

Każdy uczestnik Projektu ze względu na własne potrzeby, możliwości, predyspozycje zostanie objęty kompleksowymi działaniami oraz indywidualnymi formami wsparcia.
 1. Instrumenty aktywizacji zawodowej:
  • zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym.
 2. Instrumenty aktywizacji edukacyjnej:
  • udział w kursach podnoszących kluczowe kompetencje o charakterze zawodowym,
  • udział w zajęciach szkolnych z uzupełnieniem wykształcenia.
 3. Instrumenty aktywizacji zdrowotnej:
  • udział w turnusach rehabilitacyjnych,
  • udział w zajęcia rehabilitacyjnych.
 4. Instrumenty aktywizacji społecznej:
  • zajęcia z radcą prawnym,
  • treningi kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem,
  • organizacja poradnictwa specjalistycznego.
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach