Rok 2011

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE I UPOWSZECHNIAJĄCE REZULTATY PROJEKTU SYSTEMOWEGO "NIE JESTEM SAM"

Dnia 19.12.2011r. w Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. odbyło się spotkanie podsumowujące i upowszechniające rezultaty Projektu systemowego „Nie Jestem Sam” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W spotkaniu udział wzięli uczestnicy Projektu, personel Projektu, przedstawiciele władz lokalnych, stowarzyszeń, Ośrodków Pomocy Społecznej z obszaru Powiatu Polkowickiego, firm szkoleniowych współpracujących z PCPR przy realizacji Projektu oraz przedstawiciele środków masowego przekazu. Podczas spotkania omówione zostały rezultaty Projektu oraz podsumowane zrealizowane działania. Uczestnikom wręczono zaświadczenia z ukończonych form wsparcia oraz certyfikaty uczestnictwa w Projekcie.

W trakcie spotkania zaproszeni goście oraz uczestnicy Projektu mogli obejrzeć przedstawienie w wykonaniu młodych artystów z Przedszkola Miejskiego nr 5 w Polkowicach. Dzieci przedstawiły historię niepełnosprawnej dziewczynki szukającej przyjaciół.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach realizuje Projekt po raz czwarty.

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób niepełnosprawnych z Powiatu Polkowickiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe Projektu to:

  • zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy
  • wzrost poczucia własnej wartości oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej
  • podniesienie/ nabycie kwalifikacji zawodowych
  • podniesienie poziomu wiedzy osób niepełnosprawnych w zakresie ich praw i uprawnień.


Całkowita wartość Projektu w 2011 roku to: 220.560,91 zł.

W bieżącym roku Projekt ukończyło 15 osób, w tym 3 kontynuujące udział w Projekcie od 2010 roku.

Zadania Projektu realizowano za pomocą instrumentów aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej oraz zdrowotnej.

Zorganizowano między innymi zajęcia indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym, trening aktywnego poruszania się po rynku pracy, trening kompetencji i umiejętności społecznych, szkolenie na temat praw i uprawnień osób niepełnosprawnych, kursy komputerowe na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, kurs florystyczny z elementami dekorowania, kurs z zakresu obsługi kasy fiskalnej, szkolenie z zakresu zakładania działalności gospodarczej i prawa pracy.

Podczas spotkania można było zobaczyć prace wykonane przez uczestników Projektu podczas kursu florystycznego z elementami dekorowania.

Uczestnicy wzięli również udział w turnusie rehabilitacyjnym oraz skorzystali z zabiegów rehabilitacyjnych. 

Czterem uczestniczkom Projektu pokryto koszty związane z pobieraniem nauki.

Wkładem własnym w Projekcie było dofinansowanie ze środków PFRON zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz uczestnictwie w Warsztacie Terapii Zawodowej.

SZKOLENIE Z ZAKRESU ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA PRACY

W dniach 12.12.2011r. i 14.12.2011r. odbyło się szkolenie z zakresu zakładania działalności gospodarczej i prawa pracy. Szkolenie zostało zorganizowane przez Dolnoślaską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Uczestniczyło w nim 11 osób niepełnosprawnych - uczestników Projektu. Kurs obejmował 12 godzin zajęć.

KURS Z ZAKRESU OBSŁUGI KASY FISKALNEJ

Dnia 06.12.2011r. rozpoczął się kurs z zakresu obsługi kasy fiskalnej. Prowadzony jest przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie. Odbywa się w Polkowicach na Placu Kościelnym 1. Uczestniczy w nim 6 uczestników Projektu systemowego "Nie Jestem Sam". Kurs obejmuje 15 godzin zajęć podczas, których uczestnicy poznają między innymi budowę i zastosowanie urządzeń fiskalnych, ich obsługę, rodzaje oraz przeznaczenie.

Zajęcia praktyczne na kursie z zakresuobsługi kasy fiskalnej.

KURS FLORYSTYCZNY Z ELEMENTAMI DEKOROWANIA

Dnia 22.11.2011r. rozpoczął się kurs florystyczny z elementami dekorowania. Kurs prowadzony jest przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie. Odbywa się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach przy Placu Kościelnym 2. Uczestniczy w nim 5 osób niepełnosprawnych - uczestników Projektu systemowego "Nie Jestem Sam". Kurs obejmuje 48 godzin zajęć podczas, których uczestnicy poznają między innymi podstawowe techniki pracy florysty, uczą się układać bukiety okolicznościowe, kompozycje kwiatowe w naczyniach oraz wykonywać dekoracje świąteczne.

Układanie bukietów.Dekorowanie przedmiotów na kursie Uczestniczka Projektu prezentuje swój wieniec bożonarodzeniowy.Wykonywanie choinek przez uczestników Projektu.

KURS KOMPUTEROWY NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

Od 24.10.2011r. do 10.11.2011r. odbywać się będzie kurs komputerowy na poziomie rozszerzonym. Kurs zostanie przeprowadzony przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie. Odbywać się bedzie w Polkowicach na Placu Kościelnym 2. Uczestniczyć w nim będzie 10 osób niepełnosprawnych. Kurs obejmować bedzie 32 godziny zajęć, podczas którch uczestnicy poznają rozszerzone zastosowanie edytora tekstu Word oraz nauczą się obsługiwać arkusz kalkulacyjny Excel. Zapoznają się z obsługą Internetu, w tym z możliwościami wykorzystania przeglądarek internetowych oraz programów pocztowych. Osoby uczestniczące w kursie komputerowym mieszkające poza Polkowicami zapewniony będą miały transport z miejsc zamieszkania do Polkowic i z powrotem do ich miejsc zamieszkania.

Zajęcia praktyczne na kursie komputerowym - poziom rozszerzony.ćwiczenia wykonywane na komputerach podczas kursu.Zajęcia na kursie komputerowym - poziom rozszerzony.Uczestnicy Projektu podczas kursu komputerowgo na poziomie rozszerzonym.

ZABIEGI REHABILITACYJNE

Uczestnicy Projektu systemowego "Nie Jestem Sam" rozpoczęli udział w kolejnej formie aktywizacji zdrowotnej.
W dniach 30.09.2011r. i 07.10.2011r. dziesięć osób skorzystało z lekarskiej porady rehabilitacyjnej. Jej celem było dopasowanie do indywidualnych potrzeb uczestników Projektu świadczeń rehabilitacyjnych.
Usługi rehabilitacyjne dla uczestników Projektu świadczone są przez Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjne S.A.

KURS KOMPUTEROWY NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

Dnia 03.10.2011r. rozpoczął się kurs komputerowy na poziomie podstawowym zorganizowany dla uczestników Projektu systemowego "Nie Jestem Sam" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podczas kursu uczestnicy poznają zasady pracy z komputerem, podstawy środowiska Windows, nauczą się posługiwać pakietem biurowym MS Office, korzystać z możliwości edytora tekstu Word oraz zapoznają się z możliwościami wykorzystania zasobów internetu.

TURNUS REHABILITACYJNY

W okresie od 25 czerwca 2011r. do 08 lipca 2011r. 11 uczestników Projektu, 1 opiekun osoby niepełnosprawnej oraz doradca ds. osób niepełnosprawnych, uczestniczyli w turnusie rehabilitacyjnym w Ośrodku Wczasowo – Rehabilitacyjnym „Piramida I” znajdującym się przy ulicy Północnej 9 w Darłowie. Turnus zorganizowany został w ramach Projektu systemowego „Nie Jestem Sam” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego „All-Tourist” z siedzibą przy ulicy Granicznej 12/211 w Dąbrowie Górniczej.

Turnus rehabilitacyjny odbył się w ramach aktywizacji zdrowotnej uczestników Projektu. Celem udziału w turnusie była poprawa ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej, poprawa motywacji do podejmowania dalszego procesu rehabilitacji, integracja uczestników Projektu. 

W trakcie turnusu każdy uczestnik skorzystał z 28 zabiegów rehabilitacyjnych, dostosowanych do posiadanych schorzeń.

Ponadto program turnusu obejmował zajęcia integrujące i rekreacyjne, takie jak: ogniska, grille, konkursy, wycieczki autokarowe, piesze i rowerowe, rejs statkiem po morzu, gry i zabawy ruchowe, zwiedzanie latarni morskiej, zabawy w parku wodnym, spotkania integracyjne.

Podczas turnusu pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach – doradca ds. osób niepełnosprawnych, przeprowadził szkolenie z zakresu praw i uprawnień osób niepełnosprawnych.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z DORADCĄ ZAWODOWYM I PSYCHOLOGIEM

W dniach 26, 27, 30 i 31 maja 2011r. odbyła się druga część zajęć indywidualnych z doradcą zawodowym i psychologiem.

Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym miały na celu określenie predyspozycji zawodowych, ścieżki rozwoju zawodowego i edukacyjnego uczestników Projektu.

Podczas zajęć z psychologiem beneficjentom udzielone zostało wsparcie i pomoc psychologiczną.

ZAJĘCIA GRUPOWE Z DORADCĄ ZAWODOWYM I PSYCHOLOGIEM

Dnia 09 maja 2011r. rozpoczęły się treningi kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem, zorganizowane dla uczestników Projektu systemowego „Nie Jestem Sam”.
W ramach zajęć odbędzie się 6 spotkań po 4 godziny dziennie.

Treningi aktywnego poruszania się po rynku pracy rozpoczęły się dnia 11 maja 2011r.       W ramach spotkań z doradcą zawodowym odbędzie się 5 spotkań po 4 godziny.

Zajęcia odbywają się w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach w sali wynajętej na potrzeby realizacji zadań projektowych. Uczestnicy Projektu mają zapewniony catering.

Beneficjenci, którzy mieszkają poza Polkowicami, mają zagwarantowany transport z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia i z powrotem.

Uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe tj. teczki, notesy i długopisy.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z DORADCĄ ZAWODOWYM I PSYCHOLOGIEM

W dniach 18 i 19 kwietnia 2011r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach odbyły się pierwsze zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym, natomiast w dniach 26 i 28 kwietnia 2011r. zajęcia z psychologiem.
Spotkania mają na celu pomoc uczestnikom Projektu w ustaleniu indywidualnej ścieżki wsparcia psychologicznego oraz diagnozę beneficjentów po kątem indywidualnych predyspozycji zawodowych.

REKRUTACJA Beneficjentów Ostatecznych

W dniu 03.03.2011r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej. W wyniku prowadzonej rekrutacji do komisji wpłynęło 12 kwestionariuszy rekrutacyjnych. Członkowie komisji  zapoznali się ze wszystkimi, a następnie zweryfikowali kandydatury poszczególnych osób biorąc pod  uwagę  ogólne warunki kwalifikacji oraz realizację zamierzonych celów i szansę ich powodzenia.
Zgodnie z założeniami na 2011r. uczestnikami Projektu będzie grupa 15 Beneficjentów Ostatecznych. 
Do Projektu powracają 3 osoby z 2010r, które realizują kontynuację nauki na poziomie ponadgimnazjalnym.
Dodatkowo zrekrutowano grupę 12 Beneficjentów Ostatecznych, w tym zgodnie z założeniami równościowymi 6 kobiet i 6 mężczyzn.
Ze wszystkimi zostaną podpisane umowy na zasadach kontraktu socjalnego w ramach realizowanego Projektu, które określą szczegółowy zakres działań podjętych w celu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób niepełnosprawnych. 

SPOTKANIE INFORMACYJNE INAUGURUJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU SYSTEMOWEGO

W dniu 25.02.2011r. odbyło się spotkanie informacyjne, inaugurujące realizację Projektu Systemowego „Nie Jestem Sam” w 2011r. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowanego do osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Polkowickiego.
Spotkanie prowadziła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie- Elżbieta Sworacka – Dul. Na wstępie powitała zebranych gości. W krótkim wystąpieniu przedstawiła założenia Projektu przewidziane do realizacji w 2011r. 
Następnie głos zabrała koordynator Projektu Sylwia Gawluk - Skrobak, która omówiła działania wynikające z zadania Aktywna Integracja. 
Doradca ds. osób niepełnosprawnych Bożena Maciejewska przedstawiła Regulamin Uczestnictwa w Projekcie. 
Po zapoznaniu zebranych z założeniami Projektu oraz Regulaminem nastąpiła wstępna rekrutacja. Pracownicy Zespołu Projektowego służyli pomocą w wypełnieniu kwestionariusza rekrutacyjnego.
Uczestnikom spotkania informacyjnego przekazano pakiet materiałów reklamujących Projekt. Wszystkich obecnych zaproszono na poczęstunek.

Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach