Likwidacja barier w komunikowaniu się

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej

Wymagane dokumenty:

1. Kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopia orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r. (oryginał do wglądu).

2. Aktualne zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę właściwego dla dysfunkcji, z której wynika niepełnosprawność, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności i uzasadniające konieczność zakupu wnioskowanego przedmiotu dofinansowania w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się , wypełnione czytelnie w języku polskim.

3. Oferta cenowa lub faktura PRO-FORMA wnioskowanego przedmiotu dofinansowania wydana przez sklep, hurtownię.

4. Oświadczenie dotyczące nie posiadania zaległości wobec PFRON.

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzaniu danych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

5. Klauzula informacyjna.

 

Powiązane załączniki:
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach