Sport, kultura, rekreacja i turystyka

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Wymagane dokumenty:

Wymagane załączniki:
1. Aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający status prawny Wnioskodawcy (akt powołania, uchwałę, statut, regulamin i inne) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
2. Oświadczenie Wnioskodawcy ( załącznik nr 1).
3. Klauzula informacyjna.
W PRZYPADKU WNIOSKODAWCY PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZĄ:
4. Zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok
kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie.
5. Informacja o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.
W PRZYPADKU GDY WNIOSKODAWCA JEST PRACODAWCĄ PROWADZĄCYM ZAKŁAD PRACY
CHRONIONEJ:
6. Potwierdzona kopia decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej.
7. Informacja o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu
rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku.
8. Informacje i zaświadczenia, o których mowa w pkt. 4 i 5. 

Powiązane załączniki:
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach