Sport, kultura, rekreacja i turystyka

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Wymagane dokumenty:

 Organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

1. Aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający status prawny

wnioskodawcy.

2. Oświadczenie wnioskodawcy ( załącznik nr 1).

3. Klauzula informacyjna.

W PRZYPADKU WNIOSKODAWCY PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZĄ:

4. Zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok

kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie.

5. Informacja o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.

W PRZYPADKU GDY WNIOSKODAWCA JEST PRACODAWCĄ PROWADZĄCYM ZAKŁAD PRACY

CHRONIONEJ:

6. Potwierdzona kopia decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej.

7. Informacja o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu

rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku.

8. Informacje i zaświadczenia, o których mowa w pkt. 4 i 5.

 

 

Powiązane załączniki:
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach