Sport, kultura, rekreacja i turystyka

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Wymagane dokumenty:


1. Aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający status prawny
wnioskodawcy.


2. Dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres
co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.


3. Dokument potwierdzający zapewnienie odpowiednich dla potrzeb osób niepełnosprawnych
warunków technicznych i lokalowych.


4. Dokumenty potwierdzające posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na
sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
W PRZYPADKU WNIOSKODAWCY PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZĄ:


5. Zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok
kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o niekorzystaniu
z pomocy de minimis w tym okresie.


6. Informacja o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest
związana pomoc de minimis.
W PRZYPADKU GDY WNIOSKODAWCA JEST PRACODAWCĄ PROWADZĄCYM ZAKŁAD PRACY
CHRONIONEJ:


7. Potwierdzona kopia decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej.


8. Informacja o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu
rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku.


9. Informacje i zaświadczenia, o których mowa w pkt. 5 i 6.


10. Inne dokumenty

Powiązane załączniki:
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach