Interwencja kryzysowa

Ogólne informacje dotyczące interwencji kryzysowej

Zespół ds. Interwencji Kryzysowej zajmuje się pomocą doraźną (natychmiastową). Udziela wsparcia osobom pozostającym w sytuacji przemocy domowej - ofiarom przemocy- kobietom i dzieciom, lub osobom znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej.

Celem takiej pomocy jest zapobieganie powstawania lub pogłębiania dysfunkcji tych osób, rodzin lub społeczności.


W zależności od sytuacji i potrzeb świadczona jest pomoc:
 • doradczą,
 • informacyjną,
 • psychologiczną,
 • terapeutyczną,
 • socjalną,
 • pedagogiczną,
 • prawną,
 • lokalową w formie Domu Interwencji Kryzysowej w Chocianowie.

Każda z form pomocy ma służyć wsparciu emocjonalnemu osoby w kryzysie. Udziela się go po to, by pomóc osobie lub rodzinie odzyskać własne zdolności i zasoby psychiczne do radzenia sobie w sytuacjach trudnych i umożliwić lepsze funkcjonowanie we własnym środowisku i społeczności.


Pomoc kierowana jest przede wszystkim do:
 • dorosłych z problemami emocjonalnymi,
 • dorosłych dotkniętych przemocą domową,
 • małżonków znajdujących się w kryzysie,
 • młodzieży nie uczącej się, studentów,
 • kobiet po utracie dziecka,
 • osób po utracie najbliższego członka rodziny,
 • kobiet i mężczyzn przygotowujących się do roli ojca, matki,
 • rodzin osób przewlekle chorych,
 • osób starszych,
 • rodzin z osoba niepełnosprawną,
 • rodzin zastępczych mających problemy wychowawcze z dziećmi,
 • matek samotnie wychowujących dzieci.dorosłych z problemami emocjonalnymi,
 • dorosłych dotkniętych przemocą domową,
 • małżonków znajdujących się w kryzysie,
 • młodzieży nie uczącej się, studentów,
 • kobiet po utracie dziecka,
 • osób po utracie najbliższego członka rodziny,
 • kobiet i mężczyzn przygotowujących się do roli ojca, matki,
 • rodzin osób przewlekle chorych,
 • osób starszych,
 • rodzin z osoba niepełnosprawną,
 • rodzin zastępczych mających problemy wychowawcze z dziećmi,
 • matek samotnie wychowujących dzieci.

W praktyce zadania ZIK są realizowane poprzez:
 • poradnictwo specjalistyczne, w szczególności pedagogiczne, psychologiczne, socjalne i prawne,
 • elementy terapii indywidualnej oraz grupowej i rodzinnej,
 • współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób potrzebujących pomocy.

Staramy się pomóc w:
 • złagodzeniu cierpienia i bezradności,
 • odzyskaniu sił i odporności
 • odzyskaniu kontroli nad własnym życiem,
 • uzyskaniu dostępu do najwłaściwszych form pomocy i leczenia,
 • egzekwowaniu swoich praw.
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach