Program Korekcyjno - Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach realizuje edycję Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.

 

Program adresowany jest do:

  • mężczyzn, skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy domowej, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując ich do uczestnictwa w programie;
  • osób stosujących przemoc domową które zakończyły terapię uzależnień od alkoholu lub narkotyków;
  • osób, które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną skierowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej lub inne osoby, które otrzymały wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób najbliższych.

 

Kandydaci do udziału w Programie muszą być zdrowi psychicznie oraz zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.

Zajęcia będą prowadzone w formie indywidualnej i grupowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach. Udział w programie jest bezpłatny.

Termin realizacji programu: wrzesień - grudzień 2023 rok

Program ma charakter edukacyjno-korekcyjny. W części edukacyjnej koncentrujemy się na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy, część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcia społecznego

Mając pełną świadomość złożoności przyczyn, które tkwią u źródeł przemocy domowej, realizując Program koncentrujemy się na rozumieniu przemocy jako zjawiska wyuczonego i kształtowanego społecznie oraz wzmacnianego kulturowo. Pozwala to na przyjęcie założenia, że poddając sprawcę odpowiednim oddziaływaniom można niejako „oduczyć” go przemocy. Naczelnym celem Programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec kobiet, oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe.


Zgłoszenia i szczegółowe informacje:

Osoby zainteresowane udziałem w Programie zapraszamy do kontaktu osobistego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach, Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Spółdzielcza 2, 59-100 Polkowice.

Osoba do kontaktu:

Magdalena Krzyżaniak

Główny specjalista ds. Interwencji Kryzysowej

e-mail: magdalena.krzyzaniak@pcpr.polkowice.pl

tel.: 530 591 739

tel. interwencyjny: 694 793 265

 

Zapraszamy również na bezpłatne konsultacje i porady psychologiczne, socjalne i prawne.

 

Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach