Aktywny samorząd 2014

Informacje dotyczące programu "Aktywny Samorząd" 2014

Powiat Polkowicki w 2014 r. po raz kolejny przystąpił do pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który będzie finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach jest jednostką odpowiedzialną za realizację programu.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu:
 1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
 2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
 3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
 4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
 5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Termin składania wniosków:
MODUŁ I – od 2 czerwca 2014r. do 30 sierpnia 2014r.
MODUŁ II drugie półrocze – od 1 września 2014r. do 30 września 2014r.


Miejsce składania wniosków:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach
ul św. Sebastiana 1A, 59-100 Polkowice,
(poziom 0, pokój 16)


Wnioski przyjmowane będą ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy (Powiat Polkowicki), należy przez to rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego (art. 25 KC) miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów); o miejscu zamieszkania nie decyduje jedynie fakt przebywania w określonym mieście, ale również zamiar stałego pobytu i chęć skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu; można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.


Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:
 1. wymagane zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu, przez co należy rozumieć:
  • w odniesieniu do zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym – wszystkie bezsporne zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione ani umorzone,
  • w odniesieniu do zobowiązań publicznoprawnych, wynikających z decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie przepisów k.p.a. – zobowiązania:
   • wynikające z decyzji ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane z upływem dnia, w którym decyzja stała się ostateczna – w przypadku decyzji, w których nie wskazano terminu płatności,
   • wynikające z decyzji ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane z upływem terminu płatności oznaczonego w decyzji – w przypadku decyzji z oznaczonym terminem płatności
   • wynikające z decyzji nieostatecznych, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności; (MODUŁ I, MODUŁ II)
 2. przerwa w nauce - należy przez to rozumieć przerwę w kontynuowaniu nauki, w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny; (MODUŁ II)

W ramach programu w 2014 r. osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie w następujących obszarach:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

 • Obszar A: likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 : Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
   • maksymalna kwota dofinansowania - 5.000 zł
   • udział własny, co najmniej 15%
   • warunki uczestnictwa: znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu ruchu.
  • Zadanie 2: Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B:
   • maksymalna kwota dofinansowania 2.100 zł, w tym dla koszów kursu i egzaminów - 1.500 zł, dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) - 600 zł,
   • udział własny, co najmniej 25%,
   • warunki uczestnictwa: znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej, dysfunkcja narządu ruchu.
 • Obszar B: likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 : Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - maksymalne kwoty dofinansowania wynoszą:
   • dla osoby niewidomej – 30.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie - 20.000 zł,
   • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku - 10.000 zł,
   • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych - 5.000 zł,
   • udział własny, co najmniej 10 %,
   • warunki uczestnictwa: znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcje obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
  • Zadanie 2: Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania - maksymalne kwoty dofinansowania wynoszą:
   • dla osoby głuchoniewidomej - 4.000 zł,
   • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku - 2.000 zł z możliwością zwiększenia o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
   • udział własny – nie jest wymagany,
   • warunki uczestnictwa: znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
 • Obszar C: likwidacja barier w poruszaniu się
  • Zadanie 1: Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
   • kwota maksymalnego dofinansowania dla osób z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym wynosi 7.000 zł (z możliwością zwiększenia tej kwoty maksymalnie do 20.000 zł w indywidualnych przypadkach, wyłącznie w przypadku gdy zwiększenie tej kwoty umożliwi zakup wózka inwalidzkiego dopasowanego do indywidualnych potrzeb zdrowotnych osoby niepełnosprawnej, będącej adresatem programu, oraz celowość zwiększenia zostanie potwierdzona przez eksperta powołanego przez realizatora programu),
   • udział własny, co najmniej 10%,
   • warunki uczestnictwa: znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.
  • Zadanie 2: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
   • maksymalne dofinansowanie - 2.000 zł,
   • udział własny – nie wymagany,
   • warunki uczestnictwa: znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  • Zadanie 3 : Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, to jest protezy co najmniej na III poziomie jakości - maksymalne kwoty dofinansowania po amputacji w zakresie:
   • ręki - 9.000 zł,
   • przedramienia - 20.000 zł,
   • ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym - 26.000 zł,
   • na poziomie podudzia - 14.000 zł,
   • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 20.000 zł,
   • uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym - 25.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,
   • udział własny, co najmniej 10%,
   • warunki uczestnictwa: stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
  • Zadanie 4: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)
   • maksymalne dofinansowanie do 30% kwot o których mowa w zadaniu 3,
   • udział własny, co najmniej 10%,
   • warunki uczestnictwa: stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
 • Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:
  • Dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aktywnych zawodowo, pełniących rolę opiekuna prawnego dziecka
   • maksymalna kwota dofinansowania - 200 zł miesięcznie,
   • nie więcej niż 2.400 zł / rok na osobę zależną,
   • udział własny, co najmniej 15 %.

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W ramach modułu II kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 1.000 zł,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów.

W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, co najmniej o 200 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.

Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku.


Dopuszczalność udzielania pomocy w ramach modułu II:
 1. każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:
  • „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
  • „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
 2. wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu - do czasu ukończenia rozpoczętych do dnia 31 stycznia 2014 roku, form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,
 3. decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4,
 4. wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 - z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Decyzję o wysokości pomocy dla wnioskodawcy podejmuje realizator programu, który ustala własne sposoby różnicowania wysokości dofinansowania.

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:
 • Obszar A, Obszar B, Obszar C - Zadania 1 i 3 - pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
 • Obszar C - Zadania 2 i 4 - pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

Preferencje PFRON przysługujące wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków w ramach modułu I:
 1. W 2014 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:
  • studiują,
  • uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych,
  • realizują obowiązek szkolny, wykazując osiągnięcia w nauce i wychowaniu (średnia ocen powyżej 4,00 lub udział w konkursach albo w olimpiadach szkolnych, wyróżnienia, wolontariat),
  • realizują obowiązek szkolny, mając miejsce zamieszkania na terenie obszaru wiejskiego,
  • wykażą, że wnioskowany przedmiot dofinansowania podniesie: jakość wykonywanej pracy lub poziom wykształcenia,
  • są aktywne zawodowo i jednocześnie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe (np. kursy zawodowe, nauka języków obcych) albo, które jednocześnie działają na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych albo, które w sposób aktywny poszukują pracy lub starają się lepiej przygotować do jej podjęcia lub do dalszego kształcenia (np. współpraca z doradcą zawodowym, trenerem pracy, psychologiem).
 2. W sytuacji, gdy limit środków finansowych przekazany realizatorowi programu przez PFRON nie umożliwia udzielenia dofinansowania wszystkim wnioskodawcom z równorzędną oceną wniosku, o przyznaniu dofinansowania decyduje:
  • stopień niepełnosprawności potencjalnego beneficjenta pomocy w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a w dalszej kolejności, gdy reguła postępowania wyrażona w lit. a nie prowadzi do wyboru wniosku do dofinansowania
  • wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski wnioskodawców, których dochód jest najniższy.
Wnioski w ramach modułu II nie podlegają ocenie merytorycznej.
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach