Aktywny samorząd 2013

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" 2013

Powiat Polkowicki w 2013 roku przystąpił do pilotażowego programu „Aktywny Samorząd", który będzie finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach jest jednostką odpowiedzialną za realizację tego zadania. Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych, a jego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele programu:

 1. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
 2. Cele szczegółowe programu:
  • przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
  • przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
  • umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
  • poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
  • wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych. 

W ramach programu w 2013 r. osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie w następujących obszarach:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
   • maksymalna kwota dofinansowania 5.000 zł
   • wymagany wkład własny beneficjenta, co najmniej 15%.
    Warunki uczestnictwa:
    • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
    • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
    • dysfunkcja narządu ruchu.
  • Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
   • maksymalna kwota dofinansowania 2.100 zł, w tym:
    • dla kosztów kursu i egzaminów – 1.500 zł,
    • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł,
   • wymagany wkład własny beneficjenta, co najmniej 25%.
    Warunki uczestnictwa:
    • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
    • wiek aktywności zawodowej,
    • dysfunkcja narządu ruchu,
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • ​​​​Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
   maksymalna kwota dofinansowania:
   • dla osoby niewidomej – 30.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 20.000 zł,
   • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku, stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności – 10.000 zł,
   • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych i pozostałych adresatów obszaru – 5.000 zł,
   • wymagany wkład własny beneficjenta, co najmniej 10%. 

    Warunki uczestnictwa:
    • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
    • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
    • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
  • Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
   ​maksymalna kwota dofinansowania:
   • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
   • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
   • wymagany wkład własny beneficjenta - niewymagany.

    ​Warunki uczestnictwa:
    • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
    • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
    • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:
   • maksymalna kwota dofinansowania 7.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty maksymalnie do 20.000 zł w indywidualnych przypadkach, wyłącznie w przypadku, gdy:
    • zwiększenie tej kwoty umożliwi zakup wózka dopasowanego do indywidualnych potrzeb zdrowotnych osoby niepełnosprawnej, będącej adresatem programu, oraz
    • celowość zwiększenia kwoty dofinansowania zostanie potwierdzona przez eksperta powołanego przez realizatora programu zł,
   • wymagany wkład własny beneficjenta, co najmniej 10%. 

    Warunki uczestnictwa:
    • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
    • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
    • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.
  • Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:
   • maksymalna kwota dofinansowania 2.000 zł
   • wymagany wkład własny beneficjenta - nie wymagany.

    Warunki uczestnictwa:
    • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności.
  • Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości:
   • maksymalna kwota dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji:
    • w zakresie ręki – 9.000 zł,
    • przedramienia – 20.000 zł,
    • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
    • na poziomie podudzia – 14.000 zł,
    • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
    • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,

     z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,
   • wymagany wkład własny beneficjenta, co najmniej 10%.

    Warunki uczestnictwa:
    • stopień niepełnosprawności,
    • wiek aktywności zawodowej,
    • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
    • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku udzielonego wsparcia.
  • Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, co najmniej na III poziomie jakości:
   • maksymalna kwota dofinansowania - do 30% kwot, o których mowa w Zadaniu 3
   • wymagany wkład własny beneficjenta, co najmniej 10%.

    Warunki uczestnictwa:
    • stopień niepełnosprawności,
    • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
    • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
    • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku udzielonego wsparcia.


     W Zadaniu 3 i 4 refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – nie więcej niż 200 zł
 4. Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, przedszkolu lub innego kosztu zapewnienia opieki nad dzieckiem:
  • maksymalna kwota dofinansowania 200 zł/miesiąc, nie więcej niż 2.200 zł/rok;
  • wymagany wkład własny beneficjenta, co najmniej 15%.

   Warunki uczestnictwa:
   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
   • aktywność zawodowa,
   • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.


Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Maksymalna kwota dofinansowania dla każdego półrocza 2013 r. wynosi:

 • dla opłaty za naukę (czesne) - 3.000 zł,
 • dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - 3.000 zł,
 • dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia (np. wydatki dotyczące: zakwaterowania, dojazdów, dostępu do Internetu, uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej, zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych, wkładu własnego wymaganego zasadami programów Unii Europejskiej):
  • osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności - 800 zł,
  • osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 500 zł.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony:

 • w przypadku osiągania dobrych wyników w nauce:
 • do 25% - średnia ocen 3,50 - 3,75,
 • do 30% - średnia ocen 3,76 - 4,00,
 • do 35% - średnia ocen 4,01 - 4,50,
 • do 40% - średnia ocen powyżej 4,50,
 • w przypadku osoby:
  • niewidomej - do 20%,
  • głuchej - do 25%,
  • głuchoniewidomej - do 30%,
  • której miejscem zamieszkania jest obszar wiejski - do 10%.

Dofinansowanie opłaty za naukę (czesne) lub za przeprowadzenie przewodu doktorskiego może być zwiększone w przypadku:

 • gdy z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wynika, że zostało ono wydane z więcej niż jednej przyczyny niepełnosprawności, w przypadku:
  • dwóch symboli w zakresie przyczyny niepełnosprawności - do 30%, 
  • trzech symboli w zakresie przyczyny niepełnosprawności - do 40%,
  • studiów na kierunkach zamawianych w ramach rządowego programu kierunków zamawianych tj. automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, chemia, energetyka, fizyka / fizyka techniczna, informatyka, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiskowa, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, ochrona środowiska, wzornictwo, inżynieria chemiczna i procesowa - do 50%.

W Module II nie wymagany jest wkład własny.

Warunki uczestnictwa:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

REFUNDACJA

REFUNDACJA (rozliczenie wydatku poniesionego przed datą złożenia wniosku) dotyczy:

 • Moduł I Obszar A Zadanie 2 – refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B;
 • Moduł I Obszar C Zadanie 2 – refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
 • Moduł I Obszar C Zadanie 3 i 4- refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON;
 • Moduł I Obszar C Zadanie 4- refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;
 • Moduł I Obszar D- refundacja kosztów opieki nad osobą zależną;
 • Moduł II – refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.

Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku.

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON, a także ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

 1. w modułach I i II - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec PCPR,
 2. w module II - przerwa w nauce,
 3. wnioskodawcy, którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyli warunki umowy ( miedzy innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy) i nie doprowadzili do usunięcia uchybień do dnia złożenia wniosku.


Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

 1. Obszar A, Obszar B, Obszar C - Zadania 1 i 3 - pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
 2. Obszar C - Zadania 2 i 4 - pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.


Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl


 

UWAGA! W 2013 r. Powiat Polkowicki nie będzie realizował zadania: Moduł I Obszar C Zadanie 4


REALIZACJA WNIOSKÓW

TRYB REALIZACJI WNIOSKÓW:

 • Moduł I

  Podstawą decyzji o przyznaniu dofinansowania jest pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej wraz z wymaganymi załącznikami, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu. Złożony wniosek podlega weryfikacji formalnej, tj. sprawdzeniu czy wnioskodawca i/lub jego podopieczny spełnia obowiązujące warunki uczestnictwa w programie oraz merytorycznej (wg punktowego systemu oceny wniosków). W przypadku pozytywnej weryfikacji merytorycznej, tzn. po uzyskaniu minimalnej liczby punktów uprawniających do uzyskania dofinansowania, wniosek przechodzi do bieżącej realizacji. Z beneficjentem pomocy podpisywana jest umowa o dofinansowanie, po której następuje wypłata środków finansowych. Zrealizowana umowa podlega rozliczeniu na zasadach określonych w umowie.

  ​W sytuacji, gdy limit środków finansowych przekazany Powiatowi Polkowickiemu przez PFRON na realizację programu nie umożliwia udzielenia dofinansowania wszystkim wnioskodawcom z równorzędną oceną wniosku, o przyznaniu dofinansowania decyduje:
  • stopień niepełnosprawności potencjalnego beneficjenta pomocy w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a w dalszej kolejności, gdy reguła postępowania wyrażona w pkt. 1 nie prowadzi do wyboru wniosku do dofinansowania,
  • wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielonego przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczonego za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku – w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski osób, których dochód jest najniższy. Wnioski z oceną merytoryczną poniżej progu minimalnego będą mogły podlegać dofinansowaniu w ramach środków finansowych pozostałych z realizacji wniosków najwyżej ocenionych – w kolejności według ustalonej listy rankingowej w ten sposób, iż o kolejności realizacji wniosków i udzielenia dofinansowania decydować będzie suma uzyskanych punktów.
 • Moduł II

  Podstawą decyzji o przyznaniu dofinansowania jest pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej wraz z wymaganymi załącznikami, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu. Wnioski w ramach modułu II nie podlegają ocenie merytorycznej. Złożony wniosek podlega jedynie weryfikacji formalnej, tj. sprawdzeniu czy wnioskodawca spełnia obowiązujące warunki uczestnictwa w programie. W przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej, wniosek przechodzi do bieżącej realizacji. Z beneficjentem pomocy podpisywana jest umowa o dofinansowanie, po której następuje wypłata środków finansowych. Zrealizowana umowa podlega rozliczeniu na zasadach określonych w umowie.


 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:


MODUŁ I: od 30 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

MODUŁ II:

na I półrocze 2013r.

 • od 24 maja 2013 r. do 14 czerwca 2013 r.

na II półrocze 2013r.

 • od 01 września 2013 r. do 30 września 2013 r.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach, a w przypadku wniosków składanych droga pocztową, datę stempla pocztowego.

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

ul. św. Sebastiana 1A, pokój 16

Szczegółowe informacje: tel. 76 729 92 30

 

Powiązane załączniki:
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach