Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika

WNIOSEK o dofianansowanie ze środków PFRON usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika

 WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopia orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r. (oryginał do wglądu).

2. Aktualne zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę potwierdzające dysfunkcję narządu słuchu, zawierające szczegółowy opis schorzenia i uzasadniające konieczność korzystania z usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza -

- przewodnika

3. Oferta cenowa, określająca liczbę wnioskowanych godzin świadczenia usług tłumacza języka migowego lub tłumacza -przewodnika wraz z podaniem ceny jednostkowej za godzinę.

4. Oświadczenie dotyczące nie posiadania zaległości wobec PFRON.

5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzaniu danych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

6. Klauzula informacyjna.

Powiązane załączniki:
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach