Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika

WNIOSEK o dofianansowanie ze środków PFRON usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika

 WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a
lub art. 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopia
orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego
przed dniem 1 stycznia 1998r. (oryginał do wglądu).


2. Kopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą,
(w przypadku takich osób).


3. Aktualne zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę potwierdzające dysfunkcję narządu
słuchu, zawierające szczegółowy opis schorzenia i uzasadniające konieczność korzystania
z usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.


4. Oferta cenowa, określająca liczbę wnioskowanych godzin świadczenia usług tłumacza języka
migowego lub tłumacza-przewodnika wraz z podaniem ceny jednostkowej za godzinę.

Powiązane załączniki:
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach