Aktywny samorząd 2015

PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" 2015

Powiat Polkowicki w 2015r. po raz kolejny przystąpił do pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który będzie finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach jest jednostką odpowiedzialną za realizację programu.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu:
1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Termin składania wniosków
MODUŁ II pierwsze półrocze - od 18 marca 2015r. do 30 marca 2015r.
MODUŁ I – od 1 czerwca 2015r. do 30 sierpnia 2015r.
MODUŁ II drugie półrocze – od 1 września 2015r. do 30 września 2015r.

Miejsce składania wniosków:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach
ul św. Sebastiana 1A, 59-100 Polkowice,
(poziom 0, pokój 16)

Wnioski przyjmowane będą ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy (Powiat Polkowicki), należy przez to rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego (art. 25 KC) miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów); o miejscu zamieszkania nie decyduje jedynie fakt przebywania w określonym mieście, ale również zamiar stałego pobytu i chęć skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu; można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania;

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:
1) wymagane zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
przez co należy rozumieć :
a) w odniesieniu do zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym – wszystkie bezsporne zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione ani umorzone,
b) w odniesieniu do zobowiązań publicznoprawnych, wynikających z decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie przepisów k.p.a. – zobowiązania:
− wynikające z decyzji ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane z upływem dnia, w którym decyzja stała się ostateczna – w przypadku decyzji, w których nie wskazano terminu płatności,
− wynikające z decyzji ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane z upływem terminu płatności oznaczonego w decyzji – w przypadku decyzji z oznaczonym terminem płatności,
− wynikające z decyzji nieostatecznych, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności; (MODUŁ I, MODUŁ II)
2) przerwa w nauce - należy przez to rozumieć przerwę w kontynuowaniu nauki, w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny; (MODUŁ II)

W ramach programu w 2015r. osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie w następujących obszarach:


Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
Obszar A – likwidacja bariery transportowej
Zadanie 2 : Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

 • maksymalna kwota dofinansowania 2.100 zł, w tym dla koszów kursu i egzaminów - 1.500 zł, dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) - 600 zł,
 • udział własny, co najmniej 25%,
 • warunki uczestnictwa: znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej, dysfunkcja narządu ruchu.

Obszar B : likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie  2 : Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
Maksymalne kwoty dofinansowania:

 • dla osoby głuchoniewidomej - 4.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku - 2.000 zł z możliwością zwiększenia o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
 • udział własny – nie jest wymagany,

warunki uczestnictwa: znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
Obszar C : likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 : Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 • maksymalne dofinansowanie - 2.000 zł,
 • udział własny – nie wymagany
 • warunki uczestnictwa: znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,


Zadanie 3 : Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, to jest protezy co najmniej na III poziomie jakości Maksymalne kwoty dofinansowania po amputacji w zakresie:

 • ręki - 9.000 zł,
 • przedramienia - 20.000 zł,
 • ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym - 26.000 zł,
 • na poziomie podudzia - 14.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 20.000 zł,
 • uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym - 25.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,
 • udział własny, co najmniej 10%,
 • warunki uczestnictwa: stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,


Zadanie 4 : Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)

 • maksymalne dofinansowanie do 30% kwot o których mowa w zadaniu 3,
 • udział własny, co najmniej 10%,
 • warunki uczestnictwa: stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,


Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aktywnych zawodowo, pełniących rolę opiekuna prawnego dziecka maksymalna kwota dofinansowania - 200 zł miesięcznie – nie więcej niż 2.400 zł / rok na osobę zależną

 • udział własny, co najmniej 15 %.

UWAGA!!!
W przypadku pojawienia się możliwości zwiększenia środków inwestycyjnych na realizację programu, Zarząd PFRON może skorzystać z zasady wyrażonej w rozdziale VII ust. 6 programu, która pozwala modyfikować dokument pn. „Kierunki działań (…)”, co pozwoli w terminie późniejszym uruchomić realizację kolejnej formy/kolejnych form wsparcia.

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:
1) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
2) nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W ramach modułu II w 2015r. kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – 700 do 1.000 zł,
2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
3) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów.
W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera jednocześnie naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne na pierwszym kierunku 100%) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (który maksymalnie wynosi 1.000 zł.) może być zwiększony, nie więcej niż o:
- 700 zł – w sytuacji, gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej,
- 500 zł – w przypadku gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
- 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny.
Udział własny wnioskodawcy w module II w zakresie kosztów czesnego: -
- 15% wartość czesnego– w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym ( na jednym kierunku),
- 65% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).
Zgodnie z definicją programową, w przypadku modułu II za zatrudnienie uważa się:
- stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,
- stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,
- działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, z późn. zm.),
- działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.).
- zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej , zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy ( okresy obowiązywania umów następujących po sobie, sumują się)
- staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity: Dz. U z 2013 r., poz. 674, z późn, zm.)
Warunki zwolnienia z konieczności wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego dla osób osiągających relatywnie niższe dochody z tytułu zatrudnienia.
Z obowiązku wniesienia udziału zwolniony jest wnioskodawca , który:
- zatrudnienie rozpoczął w 2015 r., albo
- z tytułu zatrudnienia w 2014 r. osiągnął średniomiesięczny dochód w wysokości niższej niż kwota 2.520 zł
Średniomiesięczny dochód zatrudnionego beneficjenta w Module II: dochód, jaki wynika z zeznania wnioskodawcy o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty w roku podatkowym 2014(PIT), wyliczony wg wzoru: dochód po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów/12; w przypadku osób prowadzących działalność rolniczą wysokość średniomiesięcznego dochodu wylicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23.09.2014 r.- M.P. 2014 poz. 827), tj. wyliczona wg wzoru: (2.869 zł x liczba hektarów)/12
Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON.
Program przewiduje możliwość refundacji kosztów czesnego, poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania. Jest to możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku akademickiego. Obecnie zatem refundacja może dotyczyć kosztów czesnego poniesionych w zakresie bieżącego roku szkolnego/akademickiego.

Dopuszczalność udzielania pomocy w ramach modułu II:
1) każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:

a) „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

b) „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”, z uwzględnieniem pkt. 2,

c) pilotażowy program „Aktywny samorząd”,

2) wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt. 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu - do czasu ukończenia rozpoczętych do dnia 31 stycznia 2014 roku, form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,
3) decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4,
4) wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 - z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).
W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.
Decyzję o wysokości pomocy dla wnioskodawcy podejmuje realizator programu, który ustala własne sposoby różnicowania wysokości dofinansowania.
Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

1. Obszar A, Obszar B, Obszar C - Zadania 1 i 3 - pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
2. Obszar C - Zadania 2 i 4 - pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.
Preferencje PFRON przysługujące wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków w ramach modułu I:
1) w 2015 roku preferowane są wnioski w ramach Obszaru C Zadanie 3,
2) w sytuacji, gdy limit środków finansowych przekazany realizatorowi programu przez PFRON nie umożliwia udzielenia dofinansowania wszystkim wnioskodawcom z równorzędną oceną wniosku, o przyznaniu dofinansowania decyduje:
a) stopień niepełnosprawności potencjalnego beneficjenta pomocy w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a w dalszej kolejności, gdy reguła postępowania wyrażona w lit. a nie prowadzi do wyboru wniosku do dofinansowania:
b) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski wnioskodawców, których dochód jest najniższy.

Wnioski w ramach modułu II nie podlegają ocenie merytorycznej.

Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach