O projekcie

Wyjazd rehabilitacyjno- rekreacyjny

Uczestnicy projektu „Aktywni - zintegrowani!” (wraz z asystentami osób niepełnosprawnych) w sierpniu 2018 roku brali udział w wyjeździe rehabilitacyjno-integracyjnym w miejscowości Pogorzelica. Organizacja wyjazdu to jeden z etapów projektu, w ramach którego realizowane są działania zmierzające do niwelowania skutków niepełnosprawności, wsparcia osób w pieczy zastępczej oraz osób opuszczających piecze zastępczą poprzez integrację społeczną jak również podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych a także w pełni wypełnianie ról społecznych osób niepełnosprawnych. Wyjazd do ośrodka rehabilitacyjnego w Pogorzelicy zrealizowany został w ramach zadania, w którym uczestnicy projektu otrzymują wsparcie w postaci zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych dopasowanych do indywidualnych i zdrowotnych potrzeb każdego uczestnika. W ramach zajęć rehabilitacyjnych uczestnicy korzystali z takich zabiegów jak hydromasaże, magnetronik oraz lampy. Przez cały okres pobytu dla uczestników był dostępny również basen, w którym odbywały się zajęcia i ćwiczenia ruchowe. Uzupełnieniem rehabilitacji były zajęcia z zakresu muzykoterapii, artoterapii, sywloterapii i terapii neurosensorycznej. Mimo, że większość czasu podczas pobytu wypełniały intensywne zajęcia rehabilitacyjne oraz fizyczne nie zabrakło okazji do wspólnych spacerów po plaży i zajęć integracyjnych mających na celu lepsze poznanie się uczestników projektu, dzielenie się swoimi doświadczeniami i wzajemne wsparcie. Do Polkowic uczestnicy wrócili wypoczęci i naładowani pozytywną energią do dalszej pracy.

niepełnosprawni na plaży turnus rehabilitacyjny spotkanie

rehabilitacja na basenie  zwiedzanie

 

PROJEKT "AKTYWNI-ZINTEGROWANI" CZ.I

Projekt „Aktywni – Zintegrowani!”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Zadania zrealizowane w okresie X 2017 – II 2018

Główną osią projektu jest praca socjalna realizowana z uczestnikami od początku realizacji projektu. Do zadań pracownika socjalnego należy wzmacnianie zdolności grupy docelowej do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów, poradnictwo polegające na udzielaniu informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, wsparcie w problemach życia codziennego, funkcjonowania w społeczeństwie, w tym gospodarowania budżetem oraz zapewnienia kontaktów z otoczeniem.

Od października 2017 roku w ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

W okresie od X 2017 realizowane jest wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie osoby niepełnosprawne przeszły identyfikację potrzeb poprzez zastosowanie Indywidualne Planu Działania (IPD) przez doradcę zawodowego wraz z diagnozą potrzeb szkoleniowych i możliwościami doskonalenia zawodowego.

Następnie uczestnicy zostali objęci Indywidualnym poradnictwem zawodowym, na które składają się następujące usługi:

  • pomoc w zdiagnozowaniu przyczyn pozostawania bez zatrudnienia,

  • pomoc w poszukiwaniu sposobów rozwiązywania przyczyn pozostania bez zatrudnienia poprzez wskazanie m.in. szkoleń i innych instrumentów (poza poradnictwem zawodowym), które przyczynią się do zwiększenia szans UP na zatrudnienie,

  • wskazanie instytucji, które mogą pomóc UP w podjęciu zatrudnienia.

 

W okresie od X 2017 realizowane jest wsparcie w postaci poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego dla osób niepełnosprawnych.

Celem tego instrumentu jest kompleksowe, elastyczne i procesowe wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnościami w procesie rozwoju ich samodzielności i aktywności społecznej. Wsparcie jest świadczone przez trenera. Praca trenera bazuje na zdiagnozowanym potencjale uczestników projektu, ich rzeczywistych potrzebach i realnych możliwościach wynikających z niepełnosprawności klienta i innych barier, z jakimi się boryka na co dzień.

Współpraca trener-klient obejmuje rozwijanie kompetencji w 4 zasadniczych obszarach:

● kompetencji intrapersonalnych (osobistych),

● interpersonalnych,

● organizacyjnych,

● przygotowujących do wejścia w etap aktywizacji zawodowej.

 

Na pierwszych spotkaniach trener zainicjował współpracę z osobami z niepełnosprawnymi i wspólne z nimi sporządzi kontrakty formalizujący współpracę, a następnie rozszerzył IPD o IPR (Indywidualny Plan Rozwoju). Za pomocą IPR wyznaczone zostały cele współpracy zmierzające do zwiększenia samodzielności życiowej uczestników oraz ich integracji ze środowiskiem lokalnym.

 

Od miesiąca X 2017 realizowane jest również wsparcie w zakresie zatrudnienia wspomaganego, które obejmuje wsparcie osób z niepełnosprawnością przez trenera pracy – w I edycji 5 osób niepełnosprawnych zostało objętych wsparciem trenera pracy. Łącznie w okresie 6 miesięcy osoby te będą pracowały z trenerem przez 10 godzin/miesięcznie

Celem wsparcia udzielonego przez trenera pracy jest spowodowanie trwałej zmiany w sferze aktywności zawodowej i doprowadzenie do dojrzałości zawodowej.

 

Następnym działaniem skierowanym do uczestników projektu jest instrument o charakterze zawodowym - doradca zawodowy dla osób w pieczy zastępczej.

Wsparcie skierowane jest do osób usamodzielnianych pozostających w pieczy bądź opuszczających pieczę.

Ważnym elementem projektu jest świadczenie specjalistycznego poradnictwa o charakterze prawnym, rodzinnym i psychologicznym.

W celu realizacji niniejszego zadania zostali zatrudnieni specjaliści tj. prawnik oraz psycholog.

Wsparcie jest udzielane dla uczestników projektu od października 2017 roku i będzie trwało do maja 2018 roku. W tym okresie każdy z 21 uczestników zostanie objętych 12 godzinami wsparcia specjalistów w ramach poradnictwa specjalistycznego.

Indywidualne poradnictwo prawne dla uczestników i ich otoczenia odbywa się w każdy poniedziałek od godziny 8:00 w siedzibie PCPR pok. 10.

Zajęci z pedagogiem i psychologiem odbywają się w terminach ustalonych indywidualnie z uczestnikami.

Jednym z celów projektu jest znalezienie zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych.

Dzięki wspólnej pracy uczestników projektu, kadry Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i osób zaangażowanych ze strony partnera - Fundacji Eudajmonia, na koniec miesiąca lutego zatrudnienie znalazły już 3 osoby niepełnosprawne.   

Projekt „Aktywni - zintegrowani!”

Projekt „Aktywni - zintegrowani!”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Aktywni-zintegrowani!

Beneficjent: Powiat Polkowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

Partner: Fundacja Eudajmonia

Finansowanie projektu: Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa 9 - Włączenie społeczne, Działanie 9.1 - Aktywna integracja

Wartość projektu: 679 937,56 zł

Kwota dofinansowania – 576 977,56 zł

Wkład własny – 102 960,00 zł

Okres realizacji projektu: 01/09/2017 – 30/06/2019

Cel projektu:

Cel główny projektu - Niwelowanie skutków niepełnosprawności, wsparcie osób w pieczy zastępczej oraz osób opuszczających piecze zastępczą poprzez integrację społeczną uczestników projektu jak również podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, zwiększenie szans na zatrudnienie a także w pełni wypełnianie ról społecznych 25 osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 15 osób przebywających w pieczy zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą zamieszkujących powiat polkowicki, korzystających ze wsparcia PCPR poprzez zastosowanie kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia.

Cele szczegółowe:

1) Nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji osobistych, życiowych i społecznych, w tym podniesienie poczucia własnej wartości wśród wszystkich uczestników projektu.

2) Wyposażenie 15 usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej i wychowanków wychodzących z pieczy zastępczej w kompetencje ułatwiające wejście w dorosłe życie, funkcjonowanie w systemie edukacji, a następnie na rynku pracy.

3) Wsparcie w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy wśród wszystkich uczestników projektu.

4) Nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie samodzielności życiowej i sprawności psychoruchowej 25 osób z niepełnosprawnościami.

Formy wsparcia:

1) praca socjalna - wzmacnianie zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów, poradnictwo polegające na udzielaniu informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, wsparcie w problemach życia codziennego, funkcjonowania w społeczeństwie, w tym gospodarowania budżetem oraz zapewnienia kontaktów z otoczeniem,

2) klub samopomocy - zorganizowanie zajęć dla 40 uczestników projektu wraz z otoczeniem,

3) poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych - Wszystkie osoby niepełnosprawne przejdą identyfikację potrzeb przez doradcę zawodowego wraz z diagnozą potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego, zostanie zaplanowany rozwój kariery zawodowej w tym podnoszenie lub uzupełnienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych i opracowanie ścieżki aktywności oraz form wsparcia z jakich będzie korzystał konkretny uczestnik,

4) poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe dla osób niepełnosprawnych – rozwój kompetencji osobistych,

5) zatrudnienie wspomagane dla osób niepełnosprawnych – objęcie wsparciem trenera pracy osoby najbardziej bierne zawodowo, wymagające najbardziej efektywnego wsparcia,

6) doradztwo zawodowe dla osób w pieczy zastępczej - dla osób usamodzielnianych pozostających w pieczy bądź opuszczających pieczę zaplanowano następujące wsparcie:

- indywidualna diagnoza zapotrzebowania na informacje edukacyjno-zawodowe,

- indywidualne konsultacje dla osób usamodzielnianych i rodziców/opiekunów;

- zajęcia grupowe przygotowujące do planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

- zajęcia grupowe umożliwiające przekazanie wiedzy z zakresu podstaw skutecznego poruszania się po współczesnym rynku pracy

7) terapia psychologiczna, rodzinna lub psychospołeczna dla osób w pieczy zastępczej -w formie wyjazdowej. Terapia prowadzona będzie przez psychologa i pedagoga.

8) kursy i szkolenia - każdy uczestnik projektu zostanie objęty kursem lub szkoleniem umożliwiającym nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy,

9) zespoły ćwiczeń usprawniających psychoruchowo dla osób niepełnosprawnych - wyjazdu do ośrodka realizującego zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych dopasowanych do indywidualnych i zdrowotnych potrzeb każdego uczestnika

10) poradnictwo specjalistyczne - świadczenie specjalistycznego poradnictwa o charakterze prawnym, rodzinnym i psychologicznym.

11) zapewnienie transportu specjalistycznego oraz wsparcia specjalistów dobranych według indywidualnych potrzeb zdiagnozowanych po zrekrutowaniu osoby niepełnosprawnej do projektu (tłumacz osoby głuchoniemej, przewodnik osoby niewidomej, asystent osoby niepełnosprawnej).

Planowane efekty:

49 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostanie objętych wsparciem w programie

30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osiągnie postęp w rozumieniu efektywności społecznej

4 osoby zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osiągnie postęp w rozumieniu efektywności zatrudnieniowej

2 osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, lub osoby z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi, znajdzie zatrudnienie

6 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu

15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie poszukiwać pracy po opuszczeniu programu

10 osób zostanie objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych

Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach