O projekcie

Projekt „Aktywni - zintegrowani!”

Projekt „Aktywni - zintegrowani!”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Aktywni-zintegrowani!

Beneficjent: Powiat Polkowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

Partner: Fundacja Eudajmonia

Finansowanie projektu: Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa 9 - Włączenie społeczne, Działanie 9.1 - Aktywna integracja

Wartość projektu: 679 937,56 zł

Kwota dofinansowania – 576 977,56 zł

Wkład własny – 102 960,00 zł

Okres realizacji projektu: 01/09/2017 – 30/06/2019

Cel projektu:

Cel główny projektu - Niwelowanie skutków niepełnosprawności, wsparcie osób w pieczy zastępczej oraz osób opuszczających piecze zastępczą poprzez integrację społeczną uczestników projektu jak również podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, zwiększenie szans na zatrudnienie a także w pełni wypełnianie ról społecznych 25 osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 15 osób przebywających w pieczy zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą zamieszkujących powiat polkowicki, korzystających ze wsparcia PCPR poprzez zastosowanie kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia.

Cele szczegółowe:

1) Nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji osobistych, życiowych i społecznych, w tym podniesienie poczucia własnej wartości wśród wszystkich uczestników projektu.

2) Wyposażenie 15 usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej i wychowanków wychodzących z pieczy zastępczej w kompetencje ułatwiające wejście w dorosłe życie, funkcjonowanie w systemie edukacji, a następnie na rynku pracy.

3) Wsparcie w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy wśród wszystkich uczestników projektu.

4) Nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie samodzielności życiowej i sprawności psychoruchowej 25 osób z niepełnosprawnościami.

Formy wsparcia:

1) praca socjalna - wzmacnianie zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów, poradnictwo polegające na udzielaniu informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, wsparcie w problemach życia codziennego, funkcjonowania w społeczeństwie, w tym gospodarowania budżetem oraz zapewnienia kontaktów z otoczeniem,

2) klub samopomocy - zorganizowanie zajęć dla 40 uczestników projektu wraz z otoczeniem,

3) poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych - Wszystkie osoby niepełnosprawne przejdą identyfikację potrzeb przez doradcę zawodowego wraz z diagnozą potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego, zostanie zaplanowany rozwój kariery zawodowej w tym podnoszenie lub uzupełnienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych i opracowanie ścieżki aktywności oraz form wsparcia z jakich będzie korzystał konkretny uczestnik,

4) poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe dla osób niepełnosprawnych – rozwój kompetencji osobistych,

5) zatrudnienie wspomagane dla osób niepełnosprawnych – objęcie wsparciem trenera pracy osoby najbardziej bierne zawodowo, wymagające najbardziej efektywnego wsparcia,

6) doradztwo zawodowe dla osób w pieczy zastępczej - dla osób usamodzielnianych pozostających w pieczy bądź opuszczających pieczę zaplanowano następujące wsparcie:

- indywidualna diagnoza zapotrzebowania na informacje edukacyjno-zawodowe,

- indywidualne konsultacje dla osób usamodzielnianych i rodziców/opiekunów;

- zajęcia grupowe przygotowujące do planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

- zajęcia grupowe umożliwiające przekazanie wiedzy z zakresu podstaw skutecznego poruszania się po współczesnym rynku pracy

7) terapia psychologiczna, rodzinna lub psychospołeczna dla osób w pieczy zastępczej -w formie wyjazdowej. Terapia prowadzona będzie przez psychologa i pedagoga.

8) kursy i szkolenia - każdy uczestnik projektu zostanie objęty kursem lub szkoleniem umożliwiającym nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy,

9) zespoły ćwiczeń usprawniających psychoruchowo dla osób niepełnosprawnych - wyjazdu do ośrodka realizującego zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych dopasowanych do indywidualnych i zdrowotnych potrzeb każdego uczestnika

10) poradnictwo specjalistyczne - świadczenie specjalistycznego poradnictwa o charakterze prawnym, rodzinnym i psychologicznym.

11) zapewnienie transportu specjalistycznego oraz wsparcia specjalistów dobranych według indywidualnych potrzeb zdiagnozowanych po zrekrutowaniu osoby niepełnosprawnej do projektu (tłumacz osoby głuchoniemej, przewodnik osoby niewidomej, asystent osoby niepełnosprawnej).

Planowane efekty:

49 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostanie objętych wsparciem w programie

30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osiągnie postęp w rozumieniu efektywności społecznej

4 osoby zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osiągnie postęp w rozumieniu efektywności zatrudnieniowej

2 osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, lub osoby z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi, znajdzie zatrudnienie

6 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu

15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie poszukiwać pracy po opuszczeniu programu

10 osób zostanie objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych

Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach