AKTYWNY SAMORZĄD 2019 MODUŁ I

AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ I 2019

AKTYWNY SAMORZĄD 2019

Informujemy, że Powiat Polkowicki kontynuuje w roku bieżącym realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W 2019 r. realizowane będą następujące formy wsparcia w ramach Modułu I i II ww. programu.

Moduł I – wnioski w tym zakresie można składać od dnia 3 czerwca 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 r.ż.) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu;

 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana jest do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu;

 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana jest do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego;

 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 r.ż.) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych;

 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektrycznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku;

 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 r.ż.) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy;

 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 r.ż.) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 r.ż.) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności;

 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności;

 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, ( co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności;

 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 r. ż.) lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadającą zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Moduł II – wnioski dotyczące roku akademickiego 2019/2020 można składać od dnia 1 września 2019 do 10 października 2019 r.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, poprzez dofinansowanie kosztów nauki w :

 • w szkole policealnej,

 • w kolegium,

 • w szkole wyższej ( studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

 • kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Zgodnie z wytycznymi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy rozpatrywaniu wniosków w zakresie Modułu I w roku 2019 preferowane będą wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

 1. są zatrudnione – suma punktów preferencyjnych nie może stanowić mniej niż 40;

 2. w 2018 r. lub 2019 r. zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – suma punktów preferencyjnych nie może stanowić mniej niż 10.

ZATRUDNIENIE – należy przez to rozumieć :

 1. stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,

 2. stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,

 3. działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o zabezpieczeniu społecznym rolników ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2336 z późn.zm),

 4. działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ( Dz.U. z 2018 r. poz. 646, z późn.zm),

 5. zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy ( okresy obowiązywania umów następujących po sobie, sumują się),

 6. staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1265, z późn.zm.).

okresy zatrudnienia wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres zatrudnienia.

OSOBA POSZKODOWANA W WYNIKU DZIAŁANIA ŻYWIOŁU LUB INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH – należy przez to rozumieć:

 1. osobę zamieszkującą na terenie gminy umieszczonej w wykazie określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów, wydanym na podstawie art.2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1345), wobec której ( lub wobec członka jej gospodarstwa domowego) podjęta została decyzja o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych ( budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) na podstawie art.40 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z późn.zm.), a także:

 2. osobę, którą dotknęło inne zdarzenie losowe skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym ( np. pożar, kradzież, zalanie) udokumentowane/potwierdzone przez właściwą jednostkę ( np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, Policję).

Miejsce pobierania i składania wniosków: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach ul. św. Sebastiana 1A, 59-100 Polkowice ( poziom 0, pok.16) od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków zostały zamieszczone w zakładce „Aktywny samorząd rok 2019”.

W przypadku pytań lub wątpliwości można kontaktować się z pracownikiem PCPR pod numerem telefonu (76) 729-92-30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach