Ochrona danych osobowych

W celu zapewnienia prawidłowego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach, w Jednostce obowiązują następujące dokumenty:

Inspektor  danych osobowych: Maciej Piotrowski

nr. tel. 723 638 988;

adres e-mail: inspektor@pcpr.polkowice.pl;

 

  • Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

 

1.      Głównym celem Polityki Bezpieczeństwa Jednostki jest zapewnienie kierunków działania i wsparcie kierownictwa dla bezpieczeństwa informacji.

a) Polityka Bezpieczeństwa obejmuje wszystkich pracowników Jednostki oraz inne osoby mające dostęp do danych osobowych, w tym stażystów, praktykantów, osoby świadczące usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

b) Politykę Bezpieczeństwa stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w sposób tradycyjny (na papierze), oraz w systemach informatycznych, danych zapisanych na zewnętrznych nośnikach informacji i informacji dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, w szczególności dotyczących wdrożonych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

c) Realizacja postanowień tego dokumentu ma zapewnić ochronę danych osobowych, właściwą ocenę i udokumentowanie przypadków naruszenia bezpieczeństwa systemów oraz zapewnić właściwy tryb działania w celu przywrócenia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach informatycznych Jednostki.

2. Zapisy Polityki Bezpieczeństwa:

a) określają zasoby danych osobowych – ich struktury, rodzaju oraz narzędzia używane do ich przetwarzania,

b) podają normy i granice dopuszczalnego zachowania wszystkich użytkowników systemów informatycznych,

c) wskazują na ewentualne konsekwencje, jakie mogą ponieść osoby przekraczające określone normy i granice,

d) wskazują sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.

e) Wykonywanie postanowień zawartych w Polityce Bezpieczeństwa ma zapewnić:

f) właściwą ochronę danych osobowych zgodną z aktualnymi przepisami,

g) wdrożenie właściwych reakcji, ocen i metod dokumentowania przypadków zagrożenia oraz naruszenia bezpieczeństwa danych,

h) właściwy tryb działania w celu przywrócenia bezpieczeństwa danych,

i) utrzymanie procesu doskonalenia przyjętej Polityki Bezpieczeństwa oraz metod zarządzania systemami informatycznymi.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
    z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. U. UE, L rok 2016 nr 119 poz. 1).
  2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

Poniżej znajdują się klauzule informacyjne:

  • Załącznik nr 1. Ogólna klauzula informacyjna – PCPR Polkowice;

 

 

 

 

Powiązane załączniki:
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach