Moduł III - choroby zakaźne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" ( Moduł III programu).

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 r.ż. - aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanymi chorobami zakaźnymi w okresie od 9 marca 2020 r. do 16 listopada 2020 r. utraciły możliwość korzystania ( przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Przez placówkę rehabilitacyjną należy rozumieć placówkę, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodni, przez co najmniej 10 miesięcy w roku).

 

Pomoc finansowa skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są:

  1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;

  2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2019 r. poz.1507, z późn,zm);

  3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2019 r. poz.1507, z późn,zm);

  4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz.426, z późn.zm.);

  5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

  6. pełnoletnimi ( od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno- – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim ( Dz. U. z 2013 r. poz.529);

  7. pełnoletnimi ( od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz.1148, z poźn.zm);

  8. pełnoletnimi ( od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2020 r. poz. 910).  

Uwaga!

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. poz. 374, z poźn.zm).

 

Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej wnioskodawcy ze środków PFRON wynosi w ramach Modułu III programu – 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną z tym, że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 5 miesiący. W każdym z miesięcy, wykazanym we wniosku o dofinansowanie musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych z zastrzeżeniem jak w uwadze powyżej.

 

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III programu mogą składać: osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie powiatu polkowickiego (lub w przypadku osób niepełnoletnich z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie ) opiekunowie prawni tych osób.

 

Wnioski można składać w trybie ciągłym jednak nie później niż do dnia 16 listopada 2020 r. przez Internet ( bez kolejek i wychodzenia z domu) w Systemie Obsługi Wsparcia ( SOW) https://sow.pfron.pl/

W przypadku braku możliwości skorzystania z SOW możliwe jest złożenie wniosku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach osobiście lub drogą pocztową na adres ul. Św. Sebastiana 1A, 59-100 Polkowice- decyduje data wpływu wniosku do PCPR.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl- zakładka "o funduszu-programy i zadania pfron – programy realizowane obecnie".

Ewentualne pytania można zadać pracownikom PCPR w Polkowicach 76/ 729-92-28 lub 729-92-30 w godz.7.30-15.30; konsultantom infolinii PFRON : tel. 517-373-975 ( godz.9.00-20.00) lub telefonicznie tel. 22 581-84-10 wew.3 ( godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW tel.800-889-777 ( godz. 9.00-17.00)

 

 

Powiązane załączniki:
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach