Aktywny Samorząd 2020 - Moduł I

Aktywny Samorząd 2020

Wsparcie w ramach Modułu I programu obejmuje:

 

OBSZAR A – likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu  (w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych)

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana jest do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej z dysfunkcją narządu ruchu

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana jest do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

 

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana jest do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych, z dysfunkcją narządu słuchu

 

OBSZAR B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana jest do osób z orzeczeniem o  niepełnosprawności ( do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych ( w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych)

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach                ( obszaru B) programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana jest do osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych

Zadanie 4 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu  i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy ( w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych)

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach ( zadania 1,3 lub 4) programu adresowana jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

 

OBSZAR C – likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku życia) lub osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym ( zatrudnionych lub uczących się lub posiadających potwierdzoną przez eksperta PFRON opinię dotyczącą rokowania uzyskania zdolności do pracy albo podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie), w wieku do 18 roku życia lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowa jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne , tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości adresowana jest osób ze stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych, z potwierdzoną przez eksperta PFRON opinią stabilności procesu chorobowego oraz opinią rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Zadanie 4  - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne , tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości adresowana jest osób ze stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych, z potwierdzoną przez eksperta PFRON opinią stabilności procesu chorobowego oraz opinią rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka inwalidzkiego ręcznego , adresowana jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania ( osoby w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione)

OBSZAR D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej ( dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka ( aktywnych zawodowo)  

 

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych obszarów i zadań w Module I wraz z formularzami wniosków w zakładce wnioski do pobrania 2020.

Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach