Aktywny Samorząd 2023 - Moduł I

MODUŁ I w 2023 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką).

Termin przyjmowania wniosków od 01.03.2023 r. do 31.08.2023 r.

Wnioski można składać on-line za pośrednictwem platformy SOW (https://sow.pfron.org.pl) lub w formie papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach ul. św. Sebastiana 1A, 59-100 Polkowice (pok. nr 16).

UWAGA!

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie to wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora Programu. WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA należy przez to rozumieć:

a)w odniesieniu do zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym – wszystkie bezsporne zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione ani umorzone,

b)w odniesieniu do zobowiązań publicznoprawnych, wynikających z decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie przepisów k.p.a. – zobowiązania:

- wynikające z decyzji ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane z upływem dnia, w którym decyzja stała się ostateczna – w przypadku decyzji, w których nie wskazano terminu płatności,

- wynikające z decyzji ostatecznych , których wykonanie nie zostało wstrzymane z upływem terminu płatności oznaczonego w decyzji – w przypadku decyzji z oznaczonym terminem płatności,

- wynikające z decyzji nieostatecznych, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Moduł I Obszar A - zadanie 1

POMOC W ZAKUPIE i MONTAŻU OPRZYRZĄDOWANIA DO POSIADANEGO SAMOCHODU

1. Informacja

2. Wniosek

3. Załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2

5. Załącznik nr 3

6. Zaświadczenie lekarza

Moduł I Obszar A – Zadanie 2 i 3

POMOC W UZYSKANIU PRAWA JAZDY

1. Informacja

2. Wniosek

3. Załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2

5. Załącznik nr 3

6. Oświadczenie do zad. A3

Moduł I Obszar A – Zadanie 4

POMOC W ZAKUPIE i MONTAŻU OPRZYRZĄDOWANIA DO POSIADANEGO SAMOCHODU

1. Informacja

2. Wniosek

3. Zaświadczenie lekarza

4. Załącznik nr 1

5. Załącznik nr 2

6. Załącznik nr 3

Moduł I Obszar B – Zadanie 1

POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGI LUB JEGO ELEMENTÓW

1. Informacja

2. Wniosek

3. Zaświadczenie lekarskie

4. Zaświadczenie lekarskie 2

5. Klauzula informacyjna

6. Oświadczenie o dochodach

7. Załącznik

Moduł I Obszar B – Zadanie 2

1. Informacja

2. Wniosek

3. Załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2

5. Załącznik nr 3

 

Moduł I Obszar B – Zadanie 3

POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO ELEMENTÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA

1. Informacja

2. Wniosek

3. Zaświadczenie lekarskie

5. Załącznik nr 1

6. Załącznik nr 2

7. Załącznik nr 3

Moduł I Obszar B – Zadanie 4

POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO ELEMENTÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA

1. Informacja

2.  Wniosek

3.  Zaświadczenie lekarskie

4.  Załącznik nr 1

5. Załącznik nr 2

6. Załącznik nr 3

Moduł I Obszar B – Zadanie 5

POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZAKUPIONEGO W RAMACH PROGRAMU  

  „ AKTYWNY SAMORZAD”

1. Informacja

2. Wniosek

3. Załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2

5. Załącznik nr 3

Moduł I Obszar C – Zadanie 1

POMOC W ZAKUPIE WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

1. Informacja

2. Wniosek

3. Zaświadczenie lekarskie

4. Załącznik nr 1

5. Załącznik nr 2

6. Załącznik nr 3

Moduł I Obszar C – Zadanie 2

POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEGO SKUTERA LUB WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

1. Informacja

2. Wniosek

3. Załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2

5. Załącznik nr 3

Moduł I Obszar C – Zadanie 3

POMOC W ZAKUPIE PROTEZY KOŃCZYNY, W KTÓREJ ZASTOSOWANO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, tj. PROTEZY CO NAJMNIEJ NA III POZIOMIE JAKOŚCI

1. Informacja

2. Wniosek

3. Propozycja oferty protezy

4. Załącznik nr 1

5. Załącznik nr 2

6. Załącznik nr 3

7. Specyfikacja i kosztorys protezy

8. Zaświadczenie lekarza

Moduł I Obszar C – Zadanie 4

POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ PROTEZY KOŃCZYNY, W KTÓREJ ZASTOSOWANO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, tj. PROTEZY CO NAJMNIEJ NA III POZIOMIE JAKOŚCI

1. Informacja

2. Wniosek

3. Załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2

5. Załącznik nr 3

6. Propozycja specyfikacji naprawy protezy

7. Specyfikacja naprawy protezy

8. Zaświadczenie lekarza

Moduł I Obszar C – Zadanie 5

POMOC W ZAKUPIE SKUTERA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM LUB OPRZYRZĄDOWANIA ELEKTRYCZNEGO DO WÓZKA RĘCZNEGO

1. Informacja

2. Wniosek

3. Zaświadczenie lekarskie

4. Załącznik nr 1

5. Załącznik nr 2

6. Załącznik nr 3

Moduł I Obszar D

POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZEZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ ( dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inna tego typu opieką)

1. Informacja

2.  Wniosek

3. Załącznik nr 1

4.  Załącznik nr 2

5. Załącznik nr 3

 

 

 

 

 

 

 

Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach