Komu pomagamy

Podmioty objęte pomocą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadań ustawowych udziela pomocy:

 1. osobom wymagającym wsparcia pedagogicznego, prawnego, psychologicznego w ramach interwencji kryzysowej i poradnictwa rodzinnego.
 2. dziecku, poprzez:
  • umieszczanie dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki w rodzinach zastępczych:
   • spokrewnionych,
   • niespokrewnionych,
   • zawodowych, o charakterze pogotowia rodzinnego i zawodowej wielodzietnej rodziny zastępczej,
  • umieszczanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • umieszczanie pełnoletnich wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej i rodzin zastępczych w mieszkaniu chronionym,
  • usamodzielnianie młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze,
  • wsparcie finansowe na kontynuację nauki.
 3. ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.
 4. osobom niepełnosprawnym.
 5. osobom potrzebującym pomocy w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej (DPS).
 6. uchodźcom.
 7. cudzoziemcom.
 8. repatriantom.
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach