Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach przystąpiło do Programu rządowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019 – 2020.
Program zakłada wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta między innymi przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwiania spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Nadrzędnym celem usług asystenta będzie dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej.
Usługi asystenta wpisują się w główny cel funkcjonowania Funduszu Solidarnościowego, którego ideą jest między innymi wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

I. CELE PROGRAMU :

1) Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 172) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

2) Możliwość korzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym.

3) Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienia realizowania prawa do niezależnego życia.

4) Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.


II. ADRESACI PROGRAMU :

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. 


III. ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ MUSI SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI :


1) Posiadać dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej.

2) Posiadać wykształcenie przynajmniej średnie oraz co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.


IV. KIM JEST OSOBISTY ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ?

W Polsce, zawód asystenta osoby niepełnosprawnej został wpisany do klasyfikacji zawodów w 2001 roku (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 34, poz 405) wprowadziło do grupy zawodów oznaczonych symbolem 346 – zawód asystent osoby niepełnosprawnej.
Słowo „osobisty” lub „personalny” jest używane do oznaczenia kogoś, kto służy osobie sprawnej intelektualnie, a niesprawnej z powodu dysfunkcji narządu ruchu, wzroku, słuchu.
Osobisty lub personalny asystent jest wykonawcą woli osoby niepełnosprawnej. Jego obowiązki wykraczają poza sferę oficjalną, a wkraczają w obszar bardziej osobisty.
Asystentura obejmuje także wszystkie inne czynności niezbędne do zapewnienia osobie niepełnosprawnej niezależności.Personalny asystent ma za zadanie wprowadzać osobę niepełnosprawną do społeczności, ułatwiać jej kontakt z otoczeniem. W przypadku osób niewidzących bądź niesłyszących taka asystentura wymaga dodatkowych umiejętności, przede wszystkim posługiwania się językiem migowym bądź innymi alternatywnymi środkami komunikacji.


V. NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA :

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w :

1) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe itp.)

2) Wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne.

3) Zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji.

4) Załatwieniu spraw urzędowych.

5) Nawiązaniu kontaktów/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

6) Korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)

W czasie korzystania z usług asystenta w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” osoba niepełnosprawna nie może korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 roku poz. 1507 z późn. zm.), a także z usług, o których mowa w Programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.  

      Osoba, która chce zostać uczestnikiem Programu lub jej opiekun prawny zobowiązana/-y jest złożyć następujące dokumenty, które będą podstawą do przyznania usług asystenta:

1)  wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia Uczestnika do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020,

2)  kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,

          3)  klauzulę informacyjną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią (składa uczestnik Programu o odrębnie inne pełnoletnie osoby posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora Programu w karcie zgłoszenia.

 

Powiązane załączniki:
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach