Likwidacja barier technicznych

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej

Wymagane dokumenty:

1. Kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a
lub art. 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopia
orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego
przed dniem 1 stycznia 1998r. (oryginał do wglądu).


2. Kopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą,
(w przypadku takich osób).


3. Aktualne zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę właściwego dla dysfunkcji, z której
wynika niepełnosprawność, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności
i uzasadniające konieczność zakupu wnioskowanego przedmiotu dofinansowania w ramach
likwidacji barier technicznych, wypełnione czytelnie w języku polskim.


4. Oferta cenowa lub faktura PRO-FORMA wnioskowanego przedmiotu dofinansowania wydana przez
sklep, hurtownię.

Powiązane załączniki:
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach