Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzet rehabilitacyjny_indywidualne osoby niepelnosprawne

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a
lub art. 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopia
orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego
przed dniem 1 stycznia 1998r. (oryginał do wglądu).


2. Aktualne zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę właściwego dla dysfunkcji, z której
wynika niepełnosprawność, zawierające informację, że zachodzi potrzeba prowadzenia
rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego
(zaświadczenie wg wzoru).


3. Oferta cenowa lub faktura PRO-FORMA wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego wydana przez
sklep, hurtownię.

Powiązane załączniki:
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach