Program Korekcyjno - Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie

Ogólne informacje dotyczące programu

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach realizuje kolejną edycję Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Udział w programie jest bezpłatny.

 

Program adresowany jest do:

  • mężczyzn, skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując ich do uczestnictwa w programie;
  • osób stosujących przemoc w rodzinie, które zakończyły terapię uzależnień od alkoholu lub narkotyków;
  • osób, które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną skierowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej lub inne osoby, które otrzymały wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób najbliższych.

 

Kandydaci do udziału w Programie muszą być zdrowi psychicznie oraz zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.

 

 

Program realizowany jest w małych grupach warsztatowych. Obejmuje dwie sesje indywidualne i 15 sesji grupowych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, czas trwania jednej sesji wynosi 4 godziny dydaktyczne.

 

Mając pełną świadomość złożoności przyczyn, które tkwią u źródeł przemocy domowej, realizując Program koncentrujemy się na rozumieniu przemocy jako zjawiska wyuczonego i kształtowanego społecznie oraz wzmacnianego kulturowo. Pozwala to na przyjęcie założenia, że poddając sprawcę odpowiednim oddziaływaniom można niejako „oduczyć” go przemocy. Naczelnym celem Programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec kobiet, oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe.

 

Program ma charakter edukacyjno-korekcyjny. W części edukacyjnej koncentrujemy się na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy, część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcia społecznego.

 

Termin realizacji programu wrzesień - grudzień 2020 rok

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach, ul. św. Sebastiana 1 A pod numerem kontaktowym:

 

76 729 92 24

 

Zapraszamy również na bezpłatne konsultacje i porady psychologiczne, socjalne i prawne.

 

Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach