Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach.

  • Data publikacji strony internetowej: 2013-07-11

  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

  • Brak alternatywy do niektórych skanów dokumentów zamieszczonych w formacie PDF.

  • Brak lub nieprawidłowe treści opisów alternatywnych zdjęć / grafik.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-12

  • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny: Skorpion Polkowice.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Amelia Dworak

  • Patrycja Paliwoda (zastępca koordynatora)

  • E-mail: koordynatordostepnosc@powiatpolkowicki.pl

  • Telefon: 76 729-95-24

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Amelia Dworak i Patrycja Paliwoda, adres poczty elektronicznej koordynatordostepnosc@powiatpolkowicki.pl, nr tel. 76 729-95-24.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach, ul. Św. Sebastiana 1A, 59-100 Polkowice.

Do budynku prowadzą 3 wejścia. Dwa wejścia prowadzą na parter. Jedno wejście na I piętro, gdzie przy schodach znajduje się podjazd dla wózków.

Budynek dostępny jest dla osób poruszających się na wózkach. W budynku jest winda.

W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością – poziom 0.

Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym / przewodnikiem.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

 

Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach