Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadań ustawowych udziela pomocy:

 1. osobom wymagającym wsparcia pedagogicznego, prawnego, psychologicznego w ramach interwencji kryzysowej i poradnictwa rodzinnego.
 2. dziecku, poprzez:
  • umieszczanie dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • usamodzielnianie młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze,
  • wsparcie finansowe.
 3. ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.
 4. osobom niepełnosprawnym.
 5. uchodźcom.
 6. cudzoziemcom.
 7. repatriantom.

INFORMACJE

Informacja o nowo otwartym Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego


Szanowni Państwo,

Informujemy o nowo otwartym, działającym od grudnia 2017 roku, Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego, działającym w ramach Narodowego Programu Zdrowia

Na linii telefonicznej, psychologowie Fundacji Itaka udzielają wsparcia w kryzysie i kierują do odpowiednich placówek mogących udzielić dalszej pomocy.

W Centrum istnieje także możliwość konsultacji telefonicznej pod numerem 800 70 2222 lub mailowej z psychiatrą, pracownikiem socjalnym i prawnikiem.

Linia telefoniczna jest bezpłatna.

CENTRUM WSPARCIA dla osób w stanie kryzysu psychicznego

całodobowa i bezpłatna linia wsparcia 

CentrumWsparcia.pl 

Zachęcamy także do odwiedzenia strony internetowej: www.liniawsparcia.pl

INFORMACJE

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej


Stowarzyszenie "Bezpieczny Dom" z siedzibą w Kielcach pragnie poinformować, że od 1 stycznia 2018r. realizuje zadanie publiczne w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Polkowickiego.

Zapraszamy do zapoznania sie z harmonogramem.

INFORMACJE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej


                                                                                                                             

                                                                              

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach
poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Poszukujemy osób z terenu powiatu polkowickiego, które są gotowe poświęcić

swój czas i serce dzieciom, nie boją się wyzwań i pragną nadać nowy sens

swojemu życiu poprzez pomoc drugiemu człowiekowi.


OFERUJEMY:

- bezpłatne specjalistyczne szkolenie ,,Pride"- Rodzinna Opieka Zastępcza
- wsparcie finansowe m.in. na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjętych dzieci
-  pomoc specjalistyczną: pedagogiczną, psychologiczną i prawną
- wsparcie merytoryczne


Kontakt: Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach
ul. Św. Sebastiana 1 a
tel. 76/ 729-92-26
     76/ 729-92-25
   76/729-92-33

INFORMACJE

UWAGA!!! WAŻNA INFORMACJA


Program „Rodzina 500 plus”.
Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka.
WAŻNE:
Wnioski w sprawie przyznania dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka należny składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach, ul. św. Sebastiana 1A.
Wniosek o przyznanie dodatku złożony w przeciągu 3 miesięcy od daty rozpoczęcia programu, tj. od dnia 01 kwietnia 2016 r. do 01 lipca 2016 r. włącznie, będzie wypłacony z wyrównaniem od dnia 01 kwietnia 2016 r.
Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego po terminie wskazanym wyżej będzie rozpatrzony od dnia złożenia przedmiotowego wniosku, a dodatek wypłacony będzie bez wyrównania.
Szczegółowe informacje można uzyskać
 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach, ul. św. Sebastiana 1A,
pokój nr 14 oraz telefonicznie:
76 729 92 32.

WNIOSEK O DODATEK WYCHOWAWCZY DO POBRANIA NA STRONIE:

Przedź do aktualności numer
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach