Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadań ustawowych udziela pomocy:

 1. osobom wymagającym wsparcia pedagogicznego, prawnego, psychologicznego w ramach interwencji kryzysowej i poradnictwa rodzinnego.
 2. dziecku, poprzez:
  • umieszczanie dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • usamodzielnianie młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze,
  • wsparcie finansowe.
 3. ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.
 4. osobom niepełnosprawnym.
 5. uchodźcom.
 6. cudzoziemcom.
 7. repatriantom.

INFORMACJE

UWAGA!!! WAŻNA INFORMACJA


Program „Rodzina 500 plus”.
Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka.
WAŻNE:
Wnioski w sprawie przyznania dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka należny składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach, ul. św. Sebastiana 1A.
Wniosek o przyznanie dodatku złożony w przeciągu 3 miesięcy od daty rozpoczęcia programu, tj. od dnia 01 kwietnia 2016 r. do 01 lipca 2016 r. włącznie, będzie wypłacony z wyrównaniem od dnia 01 kwietnia 2016 r.
Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego po terminie wskazanym wyżej będzie rozpatrzony od dnia złożenia przedmiotowego wniosku, a dodatek wypłacony będzie bez wyrównania.
Szczegółowe informacje można uzyskać
 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach, ul. św. Sebastiana 1A,
pokój nr 14 oraz telefonicznie:
76 729 92 32.

WNIOSEK O DODATEK WYCHOWAWCZY DO POBRANIA NA STRONIE:

Przedź do aktualności numer
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach