Likwidacja barier architektonicznych

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej

Wymagane dokumenty:

1. Kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a
lub art. 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopia
orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego
przed dniem 1 stycznia 1998r. (oryginał do wglądu).


2. Kopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą,
(w przypadku takich osób.).


3. Aktualne zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę właściwego dla dysfunkcji, z której
wynika niepełnosprawność, zawierające informację iż osoba niepełnosprawna ma trudności
w poruszaniu się.


4. Kopia aktu notarialnego, w którym została stwierdzona własność lokalu/użytkowanie wieczyste
nieruchomości lub kopia innego dokumentu potwierdzającego własność lokalu lub użytkowanie
wieczyste nieruchomości. Jeżeli Wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu lub budynku
mieszkalnego, kopia umowy potwierdzająca tytuł prawny wnioskodawcy, w którym stale
zamieszkuje (oryginał do wglądu) oraz oświadczenie - zgoda właściciela lokalu na
przeprowadzenie likwidacji barier architektonicznych.


5. Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania Wnioskodawcy (załącznik nr 1 do wniosku).


6. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie do windy lub schodołazu: ofertę cenową
lub fakturę PRO-FORMĘ

 

Powiązane załączniki:
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach