Likwidacja barier architektonicznych

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej

Załączniki do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacja barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

1. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopia wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopia orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r. (oryginał do wglądu).

2. Aktualne zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę właściwego dla dysfunkcji, z której wynika niepełnosprawność, zawierające informację iż osoba niepełnosprawna ma trudności w poruszaniu się.

3. Kopia aktu notarialnego, w którym została stwierdzona własność lokalu/użytkowanie wieczyste nieruchomości lub kopia innego dokumentu potwierdzającego własność lokalu lub użytkowanie wieczyste nieruchomości. Jeżeli Wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu lub budynku mieszkalnego, kopia umowy potwierdzająca tytuł prawny wnioskodawcy, w którym stale zamieszkuje (oryginał do wglądu) oraz oświadczenie - zgoda właściciela lokalu na przeprowadzenie likwidacji barier architektonicznych.

4. Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania Wnioskodawcy (załącznik nr 1 do wniosku).

5. Klauzula Informacyjna- oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PCPR w Polkowicach, PCUW w Polkowicach oraz PFRON.

6. Ofertę cenową lub fakturę pro-forma w przypadku ubiegania się o dofinansowanie do zakupu np. windy, schodołazu.

7. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

8. Odwołanie pełnomocnictwa (jeśli dotyczy).

Powiązane załączniki:
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach