Szkolenie "PRIDE - Rodzinna Opieka Zastępcza" dla kandydatów na rodziny zastępcze

SZKOLENIE "PRIDE - RODZINNA OPIEKA ZASTĘPCZA" DLA KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE

Wykaz dokumentów jakie kandydaci na rodzinę zastępczą muszą złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa
   
 • zaświadczenia o zarobkach
   
 • opinia z miejsca pracy
   
 • kopie dowodów osobistych
   
 • zaświadczenia lekarskie o ogólnym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do sprawowania  funkcji rodziny zastępczej (dla obojga kandydatów - osobne)
   
 • zaświadczenia lekarskie z Poradni Zdrowia Psychicznego (dla obojga kandydatów - osobne)
   
 • zaświadczenia z Poradni Leczenia Uzależnień (dla obojga kandydatów - osobne) 
   
 • zaświadczenia o niekaralności (dla obojga kandydatów - osobne)

Do wymaganych wyżej dokumentów należy dołączyć wniosek skierowany do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach określający cel starań (w formie podania zawierającego motywację, którą kierują się kandydaci na rodzinę zastępczą) oraz prośbę o skierowanie na stosowne szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze. 

Etapy szkolenia i kwalifikacji: 

 1. Nabór kandydatów na rodziców zastępczych w ciągu całego roku i w czasie kampanii rodzicielstwa zastępczego. Po zebraniu odpowiedniej grupy– rozpoczęcie szkolenia.
   
 2. Rozmowa wstępna/informacyjna przeprowadzana na terenie Ośrodka przez dwóch trenerów z kandydatami – rozpoznanie i określenie wstępnej motywacji kandydatów do pełnieniaroli rodziców zastępczych.
   
 3. Rozmowa wstępna z psychologiem na terenie Ośrodka, której celem jest poznanie kandydatów i rozmowa na temat ich motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 
   
 4. Spotkanie trenerów rodzinnych w miejscu zamieszkania kandydatów - rozpoznanie warunków mieszkaniowych, poznanie pozostałychczłonków rodziny, badani motywacji do bycia rodziną zastępczą. Podjęcie decyzji o ostatecznym zakwalifikowaniu kandydatów i skierowaniu ich na szkolenie. 
   
 5. Szkolenie dla kandydatów obejmuje - 12 spotkań tematycznych wg. Programu PRIDE po około 4 h każde. Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Obecność nazajęciach jest obowiązkowa. Szkolenie odbywa się w formie warsztatowej,aktywnymi metodami, w formie ćwiczeń, w których uczestniczą wszyscy kandydaci. Po każdych zajęciach kandydaci otrzymują kolejny podręcznik dotyczący sesji oraz księgę życia, którą samodzielnie wypełniają w domu. Cały cykl szkolenia trwa około 5-6 miesięcy.
   
 6. Wizyty domowe. Podczas szkolenia obowiązkowesą 2 - krotne wizyty domowe/konsultacje w miejscu zamieszkania kandydatów na rodziny zastępcze przez trenerówrodzinnych, prowadzących daną rodzinę, podczas których omawia się m.in. księgi życia kandydatów.
   
 7. Diagnoza psychologiczna – to spotkania kandydatówz psychologiem; diagnoza obejmuje badania psychologiczne, testy i rozmowy indywidualne.
   
 8. Odbycie 10-cio godzinnego stażu kandydatów na rodziców zastępczych w rodzinach zastępczych lub środowiskowych formach opieki nad dzieckiem/placówce. Przedłożenie przez kandydata wcześniej ustalonej dokumentacji, potwierdzającej odbyty staż trenerowi rodzinnemu.
   
 9. Wspólne posiedzenie zespołu kwalifikującego :
   
  • ocena warunków formalnych (mieszkaniowych,prawnych, zdrowotnych i innych)
    
  • motywacja kandydatów
    
  • ocena zebranego materiału diagnostycznego/ przedstawienie wyniku diagnozy psychologicznej kandydatów
    
  • rekomendacja trenerów prowadzących szkolenie 
    
 10. Drugie, kończące posiedzenie zespołu kwalifikującego – podsumowanie i ocena końcowa kandydatów (weryfikacja diagnozy, motywacji; ocena udziału i aktywności w szkoleniu; udział w stażu;ocena kandydata zgodnie z analizą mocnych stron i potrzeb wg. 5 kategorii kompetencji, zgodnie z wytycznymi programu PRIDE . 
   
 11. Decyzja komisji o kwalifikacji*:  

* rekomendacja trenerów prowadzących szkolenie może 
być pozytywna 

Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach