Aktywny samorząd

PILOTAŻOWY PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD"

          

Powiat Polkowicki w 2021 roku po raz kolejny zadeklarował przystąpienie do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W programie mogą brać udział dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (nie dot. obszaru A zadanie 2, 3 i 4, obszaru B zadanie 3, obszaru C zadanie 3 i 4 oraz modułu II) oraz osoby dorosłe niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione (nie dot. obszaru C zadanie 2 oraz modułu II), które spełniają łącznie wszystkie warunki określone dla danego obszaru.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

  • Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

  • Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

  • Zadanie 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach program.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
 

Wnioski można składać drogą elektroniczną poprzez zalogowanie się do Systemu Obsługi Wsparcia (SOW)  https://sow.pfron.org.pl lub w formie papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach ul. św. Sebastiana 1A (pok. nr 16).

Terminy składania wniosków:

Moduł I - od 1 marca 2021 do 31 sierpnia 2021 r.

Moduł II - od 1 marca 2021 do 31 marca 2021 r. (rok akademicki 2020/2021)

- od 1 września 2021 do 10 października 2021 r. (rok akademicki 2021/2022)

Powiązane załączniki:
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach