Aktywny samorząd

PILOTAŻOWY PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD"

 

Powiat Polkowicki w 2022 roku po raz kolejny przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W programie mogą brać udział dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (nie dot. Obszaru A Zadanie 2, 3 i 4, Obszaru B Zadanie 3, Obszaru C Zadanie 3 i 4 oraz Modułu II) oraz osoby dorosłe z niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione (nie dot. Obszaru C Zadanie 2 oraz Modułu II), które spełniają łącznie wszystkie warunki określone dla danego zadania.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach program.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski można składać drogą elektroniczną poprzez zalogowanie się do Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) https://sow.pfron.org.pl lub w formie papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach ul. św. Sebastiana 1A (pok. nr 16).

Terminy składania wniosków:

Moduł I - od 01 marca 2022 do 31 sierpnia 2022 r.

Moduł II - od 01 marca 2022 do 31 marca 2022 r. (rok akademicki 2021/2022)

- od 01 września 2022 do 10 października 2022 r. (rok akademicki 2022/2023)

Powiązane załączniki:

Treść programu obowiązująca w 2022 roku:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/program/

 

Powiązane załączniki:
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach