Aktywny samorząd

PILOTAŻOWY PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD"

Powiat Polkowicki w 2012 roku przystąpił w do pilotażowego programu „Aktywny Samorząd", który będzie finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach jest jednostką odpowiedzialną za realizację tego zadania.

Niniejsza informacja zawiera najważniejsze dane i wymagania związane z przygotowaniem przez osobę niepełnosprawną wniosku, jego złożeniem i ewentualnym uzupełnieniem, oraz jego rozpatrzeniem.

W 2012 r. w ramach w ramach ww. programu udzielane jest dofinansowanie kosztów:

 • zakupu specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (obszar B1),
 • zakupu urządzeń lektorskich (obszar B2),
 • zakupu urządzeń brajlowskich (obszar B3),
 • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (obszar C),- utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (obszar D),
 • utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (obszar F).

 

I. Adresaci programu.

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która w przypadku:

 1. obszaru B1: jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada:
  • znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności,
  • dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzorku,
 2. obszaru B2 i B3: jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada:
  • znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności,
  • dysfunkcję narządu wzroku,
 3. obszaru C:
  • posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności,
  • nie może poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

  zastrzeżenie: kobiety powyżej 60 roku życia oraz mężczyźni powyżej 65 roku życia mogą uczestniczyć w obszarze C programu, o ile są zatrudnieni

 4. obszaru D:
  • posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności oraz jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 5. obszaru F: jest w wieku aktywności zawodowej, posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i ma pod swoją opieką dziecko. W 2012 roku preferowane są wnioski dotyczące:
  • osób niepełnosprawnych, które studiują lub uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych,
  • osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo,
  • mieszkańców obszarów wiejskich.

 

UWAGA!

Aby uzyskać pomoc w ramach programu, muszą być spełnione łącznie wszystkie warunki uczestnictwa w programie. Warunki uczestnictwa w programie należy spełniać także w dniu zawarcia umowy dofinansowania

 

II. W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy, którzy:

 • posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Powiatu Polkowickiego lub wobec Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach,
 • w ciągu dwóch lat przed złożeniem wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON na cele przewidziane w ramach obszaru D,
 • w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskali odpowiednio na te cele pomoc ze środków PFRON.

 

UWAGA!

Okresy te podlegają wydłużeniu w przypadku beneficjentów pomocy, którzy uzyskując dofinansowanie w ramach programów realizowanych przez PFRON, zawarli z PFRON umowę dofinansowania z okresem obowiązywania tej umowy dłuższym niż 3 lata, a okres ten nie upłynął przed złożeniem wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd".

 

III. Wysokość dofinansowania w 2012 r.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w ramach poszczególnych obszarów programu wynosi, w przypadku:

 1. obszaru B1 - do 5.000 zł,
 2. obszaru B2 - do 5.000 zł,
 3. obszaru B3 - do 12.000 zł
 4. obszaru C - do 7.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do 14.000 zł w indywidualnych przypadkach, wyłącznie w przypadku, gdy:
  • zwiększenie tej kwoty umożliwi zakup wózka dopasowanego doindywidualnych potrzeb zdrowotnych osoby niepełnosprawnej, będącej adresatem programu,
  • celowość zwiększenia kwoty dofinansowania zostanie potwierdzona przez eksperta powołanego przez realizatora programu
 5. obszaru D - do 3.000 zł
 6. obszaru F - do 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.200 zł w ciągu roku - za każde dziecko wnioskodawcy przebywające w

 

IV. Udział własny wnioskodawcy – wymagany jest w ramach obszarów: B1, B2, B3, C, i F i wynosi w przypadku:

 • specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania (obszar B1) – 10 % ceny brutto zakupu,
 • urządzeń lektorskich (obszar B2) – 10% ceny brutto zakupu,
 • urządzeń brajlowskich (obszar B3) – 5% ceny brutto zakupu,
 • wózka inwalidzkiego onapędzie elektrycznym (obszar C) – 10% ceny brutto zakupu,
 • opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu (obszar F) – 15% kosztów tej opłaty.

 

UWAGA!

Środki stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON.

 

 

V. Termin i miejsce przyjmowania wniosków.

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach , ul. Spółdzielcza 2, tylko w wyznaczonym terminie, tzn. od dnia 10 września do dnia 30 września 2012 roku.

 

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

 

W uzasadnionych przypadkach, powstałych z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy, dopuszcza się możliwość podjęcia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie decyzji o przywróceniu wnioskodawcy ww. terminu składania wniosków. Ubiegając się o przywrócenie terminu, Wnioskodawca zobowiązany jest to opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

 

UWAGA!

Informacja, że Wnioskodawca nie znał terminu naboru wniosków i dlatego nie mógł wówczas złożyć wniosku, nie będzie uznawana za wystarczający powód do przywrócenia możliwości złożenia wniosku.

 

Do uzasadnionych powodów można zaliczyć np. pobyt w szpitalu czy zwolnienie lekarskie w dniach przypadających na termin naboru wniosków.

 

 

VI. Formularze wniosków

W formularzu wniosku zawarte są informacje ułatwiające jego sporządzenie, dlatego warto się z nimi zapoznać jeszcze przed wypełnieniem i podpisaniem wniosku.

 

Podstawą decyzji o przyznaniu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dofinansowania jest wyłącznie wniosek sporządzony przez Wnioskodawcę na formularzu aktualnym dla bieżącego naboru wniosków o dofinansowanie.

 

Formularze wniosku dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

 

 

UWAGA! 

Podanie informacji niezgodnych z prawdą, eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania! Prawidłowo sporządzony wniosek przyśpiesza proces rozpatrywania wniosków! Wnioski kompletne w dniu przyjęcia uzyskują dodatkowe punkty!

 

Za kompletny wniosek uważa się wniosek zawierający wszystkie wymagane dane wraz z kompletem wymaganych załączników.

 

Wnioskodawca powinien zgłosić do Centrum informacje o wszelkich zmianach, dotyczących danych zawartych we wniosku (np. zmiana nazwiska, zmiana adresu, zmiana wysokości dochodów w gospodarstwie domowym).

 

Centrum nie zwraca Wnioskodawcy ewentualnych kosztów związanych z przygotowaniem wniosku.

 

Jeśli Wnioskodawca przedstawia do wniosku dokumenty wystawione w języku innym niż język polski, zobowiązany jest do przedłożenia tłumaczenia tych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku wniosku, który w trakcie jego oceny nasuwa wątpliwości co do możliwości pozytywnej weryfikacji pod względem kryterium dotyczącego rodzaju niepełnosprawności adresata programu lub co do celowości wnioskowanego dofinansowania, do podjęcia pozytywnej decyzji wymagana jest pozytywna opinia wydana przez eksperta – lekarza specjalisty o specjalizacji związanej z rodzajem niepełnosprawności adresata programu.

 

 

VII. Etapy rozpatrywania wniosków

Proces rozpatrywania wniosków przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach składa się z następujących etapów:

 • ocena wniosku pod względem formalnoprawnym (weryfikacja formalna wniosku),
 • ocena wniosku pod względem merytorycznym (weryfikacja/ocena merytoryczna wniosku),
 • decyzja o przyznaniu bądź odmowie dofinansowania,
 • przygotowanie i zawarcie umowy dofinansowania.

 

W przypadku wniosków, w trakcie których oceny nasuwają się wątpliwości co do możliwości ich pozytywnej weryfikacji pod względem kryteriów dotyczących rodzaju niepełnosprawności lub co do celowości wnioskowanego dofinansowania, w celu ich rzetelnej oceny niezależnych od Centrum ekspert, może za pośrednictwem Centrum, wezwać Wnioskodawcę do osobistego stawiennictwa na posiedzenie zespołu celem ustalenia/potwierdzenia stanu faktycznego, związanego z zakresem dysfunkcji narządu wzroku/słuchu i potrzebą wyposażenia potencjalnego beneficjenta we wnioskowany przedmiot dofinansowania. Nieuzasadniona odmowa stawiennictwa stanowi podstawę do negatywnej opinii zespołu. Za usprawiedliwienie nieobecności można uznać wyłącznie udokumentowane zdarzenia uniemożliwiające osobiste stawiennictwo przed zespołem ekspertów (np. zwolnienie lekarskie lub pobyt w szpitalu lub inne udokumentowane zdarzenie losowe). Centrum nie refunduje kosztów przejazdów Wnioskodawcy i/lub jego podopiecznego, związanych ze stawiennictwem na posiedzenie zespołu ekspertów.

 

Powyższe rozwiązanie pozwoli na ograniczenie wyeliminowanie ryzyka dokonania przez Centrum błędnej oceny potrzeb zgłoszonych przez Wnioskodawcę lub wydatkowania środków publicznych w nadmiernej wysokości.

 

Wnioskodawcy, któremu odmówiono przyznania środków finansowych w wyniku uchybień ze strony Realizatora przy weryfikacji formalnej wniosku, przysługuje prawo zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

 

VIII. Weryfikacja formalna i uzupełnianie wniosków.

Na tym etapie Centrum sprawdza m.in. czy:

 • spełnianie przez wnioskodawcę/podopiecznego wnioskodawcy wszystkich kryteriów uprawniających do złożenia wniosku i uzyskania dofinansowania,
 • dotrzymanie przez wnioskodawcę terminu na złożenie wniosku,– zgodność zgłoszonego we wniosku przedmiotu dofinansowania z zasadami wskazanymi w programie,– kompletność i poprawność danych zawartych we wniosku, zgodność wniosku oraz wymaganych załączników,
 • wypełnienie wymagalnych rubryk we wniosku i załącznikach do wniosku,
 • zgodność reprezentacji wnioskodawcy lub jego podopiecznego - w trakcie weryfikacji sprawdzane jest czy wniosek został podpisany przez osoby do tego uprawnione.

 

Dodatkowe wymagania w zakresie weryfikacji formalnej wniosków - w przypadku okresów karencji:

 • okresy te podlegają wydłużeniu w przypadku beneficjentów pomocy, którzy uzyskując dofinansowanie w,
 • okresy te dotyczą wnioskodawcy a także osoby niepełnosprawnej, na rzecz której wnioskodawcy udzielono dofinansowania ze środków PFRON,
 • przez ten sam cel pomocy ze środków PFRON należy rozumieć przedmiot dofinansowania określony w poszczególnych obszarach programu.

 

Centrum może wskazać tylko jednorazowy termin na uzupełnienie wniosku.

 

Prawidłowo zaadresowana korespondencja, która pomimo dwukrotnego awizowania nie zostanie odebrana, uznawana będzie za doręczoną.

 

Ewentualne wyjaśnienia, uzupełnienia zapisów lub brakujących załączników do wniosku należy dostarczyć niezwłocznie – w terminie wyznaczonym przez Centrum.

 

 

Zastrzeżenie!

Negatywna weryfikacja formalna jest równoznaczna z wykluczeniem z uczestnictwa w programie.

 

Centrum informuje pisemnie Wnioskodawcę o wynikach weryfikacji formalnej wniosku. Wnioskodawca w uzasadnionych przypadkach (np. błąd po stronie Centrum) może zwrócić się pisemnie do Pełnomocników Centrum o przeprowadzenie ponownej weryfikacji formalnej wniosku. Taka możliwość istnieje tylko w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma Centrum informującego o wyniku weryfikacji formalnej wniosku.

 

 

IX. Weryfikacja/ocena merytoryczna wniosku.

Ocena merytoryczna wniosku przeprowadzana jest w celu wyłonienia wniosków, które mają największe szanse na realizację celów programu; w związku z tym realizator programu będzie:

 

 • wymagał od wnioskodawców przygotowania wraz z wnioskiem o dofinansowanie planu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i/lub społecznej, którego realizacja będzie elementem rozliczenia dofinansowania udzielonego przez realizatora programu i/lub,
 • stosował punktowy system oceny wniosków oraz wyznaczy minimalny próg punktowy umożliwiający bieżące udzielanie dofinansowania; ustalając punktowy system oceny wniosków, realizator programu powinien brać pod uwagę kryteria wynikające z własnych diagnoz dotyczących mieszkańców powiatu, którzy są osobami niepełnosprawnymi.

Dodatkowe wymagania w zakresie weryfikacji merytorycznej wniosków:

 • w celu rzetelnej oceny wniosku, ekspert powinien potwierdzić stan faktyczny
 • ekspertem nie może być osoba, która aktualnie oraz w

Do oceny merytorycznej przekazuje się wyłącznie te wnioski, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną. Kryteria oceny merytorycznej wniosków. Przy ocenie merytorycznej wniosków brane są pod uwagę następujące kryteria.

W przypadku wniosku osoby pełnoletniej:

 • stopień niepełnosprawności lub zakres niepełnosprawności
 • aktywność zawodowa
 • posiadane wykształcenie
 • aktualnie realizowany etap kształcenia
 • miejsce zamieszkania
 • inne kryteria wskazane w Karcie Oceny Merytorycznej

W przypadku wniosku, który wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego:

 • zakres niepełnosprawności
 • aktualnie realizowany etap kształcenia
 • miejsce zamieszkania
 • inne kryteria wskazane w Karcie Oceny Merytorycznej

W przypadku wniosku, który wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego:

 • zakres niepełnosprawności
 • aktualnie realizowany etap kształcenia
 • miejsce zamieszkania
 • inne kryteria wskazane w Karcie Oceny Merytorycznej

Podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania dofinansowania są informacje aktualne na dzień złożenia wniosku, z wyjątkiem wniosków wnioskodawców zobowiązanych do uzupełnienia lub korekty danych. W tym przypadku podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania dofinansowania są informacje aktualne na dzień uzupełnienia wniosku.

X. Podejmowanie i realizacja decyzji.

Kolejność realizacji wniosków będzie wynikała z listy rankingowej wniosków utworzonej na podstawie sumy punktów uzyskanych w trakcie oceny merytorycznej wniosków pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym i merytorycznym.

Na podstawie wyrażonych w punktacji opinii merytorycznych do wniosków, Centrum ustala listy rankingowe wniosków w ramach programu, w podziale na wnioski dotyczące osób pełnoletnich i niepełnoletnich. Po zakończeniu rozpatrywania wniosków, listy rankingowe wniosków zostają podane do informacji publicznej poprzez umieszczenie ich na tablicy ogłoszeń Centrum.

Centrum powiadomi Wnioskodawcę pisemnie o sposobie rozpatrzenia kompletnego wniosku wraz z podaniem uzasadnienia w przypadku decyzji odmownej.

W przypadku pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania, Centrum poinformuje o miejscu i terminie podpisania umowy oraz o wymaganych dokumentach przy podpisywaniu umowy.

UWAGA! W dniu podpisania umowy dofinansowania, Wnioskodawca powinien przedłożyć oryginał dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności oraz innych dokumentów.

Umowa dofinansowania określa obowiązki oraz uprawnienia stron i stanowi zobowiązanie do ich przestrzegania, określa wysokość przyznanej pomocy finansowej, sposób zabezpieczenia i przekazania środków oraz termin i sposób ich rozliczenia.

Przyznane dofinansowanie jest wypłacane w formie bezgotówkowej.

Przekazanie przyznanych środków finansowych następuje:

 • na rachunek sprzedawcy przedmiotu zakupu/usługodawcy

lub

 • co dotyczyć może wyłącznie obszarów D, E - na wskazany rachunek bankowy beneficjenta pomocy - do rozliczenia na warunkach o kreślonych w umowie dofinansowania (wskazanie terminu i sposobu rozliczenia przekazanych środków).

Faktury VAT (lub inne dowody księgowe, gdy wystawienie faktury VAT nie jest możliwe) przedłożone w celu rozliczenia dofinansowania, muszą być sprawdzone przez Centrum pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz opatrzone klauzulą: „opłacono ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w kwocie: .... - umowa nr: ...".

Umowa dofinansowania jest realizowana po udokumentowaniu wniesienia przez Wnioskodawcę wymaganej części udziału własnego.

W sytuacji, gdy łączna wartość uzyskanego w danym roku dofinansowania w ramach programu przekracza kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych), zabezpieczeniem udzielonego dofinansowania jest weksel własny in blanco wystawiony przez Wnioskodawcę i opatrzony klauzulą „bez protestu" wraz z deklaracją wekslową. Wnioskodawca przed podpisaniem umowy powinien dokładnie zapoznać się z jej zapisami, warunkami, zobowiązaniami.

Wnioskodawca może występować do Centrum przez pełnomocnika, ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie. Pełnomocnictwo powinnookreślać zakres pełnomocnictwa do dokonania poszczególnych czynności. Pełnomocnictwo wnioskodawca dołącza do wniosku wraz z pisemnym oświadczeniem pełnomocnika, iż nie jest on i w ciągu ostatnich 3 lat nie był przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem) lub handlowym, członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem firm(y), oferujących sprzedaż towarów/usług będących przedmiotem wniosku wnioskodawcy o dofinansowanie ze środków PFRON ani nie jest i nie był w żaden inny sposób powiązany z zarządem tych firm poprzez np.: związki gospodarcze, rodzinne, osobowe itp.

XI. Słownik pojęć: 

Ilekroć jest mowa o:

 1. adresacie programu – należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną, która jest uprawniona do ubiegania się o dofinansowanie,
 2. beneficjencie pomocy – należy przez to rozumieć adresata programu, który uzyskał dofinansowanie;
 3. dofinansowaniu – należy przez to rozumieć pomoc finansową ze środków PFRON udzieloną przez realizatora programu;
 4. osobie niepełnosprawnej – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
 5. PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 6. programie (bez bliższego określenia) – należy przez to rozumieć pilotażowy program „Aktywny samorząd";
 7. udziale własnym – należy przez to rozumieć wkład finansowy, jaki wnioskodawca zobowiązany jest zaangażować w związku z dofinansowaniem;
 8. osobach w wieku aktywności zawodowej – należy przez to rozumieć pełnoletnie osoby w wieku, w przypadku:
  • kobiety – do 60 roku życia
  • mężczyzny – do 65 roku życia
 9.  wnioskodawcy – należy przez to rozumieć wnioskującego o dofinansowanie z tym, że: 
  • w przypadku niepełnoletnich adresatów programu (dzieci i młodzież do lat 18), wnioskodawcą jest jeden z rodziców sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną lub opiekun prawny
  • w przypadku pełnoletnich osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, wnioskodawcą jest opiekun prawny
 10. wniosku – należy przez to rozumieć pisemny wniosek wnioskodawcy o przyznanie dofinansowania;
 11. wymagalnych zobowiązaniach – należy przez to rozumieć zobowiązania, których termin zapłaty upłynął;
 12. aktywności zawodowej – należy przez to rozumieć:
  • zatrudnienie, lub
  • rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, lub 
  • rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i niepozostająca w zatrudnieniu, przy czym w przypadkach, o których mowa w lit. bic, rejestracja w urzędzie pracy, która nastąpiła w ciągu 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie będzie uznawana za spełnienie warunku uczestnictwa w
   • gdy w tym okresie nastąpiło ustanie stosunku pracy a od daty ustania stosunku pracy do dnia zarejestrowania w
   • gdy wnioskodawca jest absolwentem – jeśli od daty ukończenia szkoły do dnia zarejestrowania w urzędzie pracy nie upłynęło więcej niż dwa miesiące,
   • gdy wnioskodawca w ciągu roku poprzedzającego złożenie wniosku przebywał na długotrwałym leczeniu (trwającym dłużej niż 3)
   •  gdy wnioskodawca aktualnie uczestniczy w kursie lub szkoleniu służącym podniesieniu kwalifikacji zawodowych, a uczestnictwo w tym kursie lub szkoleniu wiązało się z
 13. braku możliwości poruszania się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o
 14. dysfunkcji narządu ruchu (w przypadku obszaru B1) należy przez to rozumieć potwierdzony zaświadczeniem lekarskim, wrodzony brak lub amputacja obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia, a także dysfunkcja charakteryzująca się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w
 15. dysfunkcji narządu wzroku (w przypadku obszarów: B1 – B3) należy przez to rozumieć dysfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. W przypadku: osób niepełnosprawnych do 16 roku życia, 
  • gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o  znacznym stopniu niepełnosprawności, wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, utraciła wzrok albo ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,06 i/lub ma zwężenie pola widzenia poniżej 30 stopni; oceniając zakres i rodzaj ograniczeń bierze się pod uwagę, czy obniżenie sprawności wzrokowej wyklucza korzystanie z podstawowego (standardowego) sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 16. gospodarstwie domowym wnioskodawcy -należy przez to rozumieć, w zależności od stanu faktycznego:
  • wspólne gospodarstwo – gdy wnioskodawca ma wspólny budżet domowy z innymi osobami, wchodzącymi w skład jego rodziny lub
  • samodzielne gospodarstwo – gdy wnioskodawca mieszka i utrzymuje się samodzielnie i może udokumentować, że z własnych dochodów ponosi wszelkie opłaty z tego tytułu;
 17. obszarze wiejskim - należy przez to rozumieć obszar wiejski w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.);
 18. orzeczeniu równoważnym – należy przez to rozumieć regulacje, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
 19. osobie głuchoniewidomej – należy przez to rozumieæ osobę niepełnosprawną, która na skutek równoczesnego uszkodzenia słuchu i wzroku napotyka bardzo duże trudności w wymianie informacji oraz w komunikowaniu się, stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu lekarskim; 
 20. specjalistycznym oprogramowaniu komputerowym – należy przez to rozumieæ każde oprogramowanie, w tym aktualizacyjne, które nie jest oprogramowaniem podstawowym, posiadające szczególne znamiona przystosowania do potrzeb osób z brakiem lub znacznym niedowładem obu kończyn górnych albo z dysfunkcją narządu wzroku oraz schorzeń współistniejących;
 21. specjalistycznym sprzêcie komputerowym – należy przez to rozumieć, stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i zakresu niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej:
  • każdy sprzęt komputerowy lub jego element, który nie jest podstawowym sprzętem komputerowym (np. klawiatura brajlowska, klawiatura z większymi klawiszami, dostosowanymi nakładkami i ramkami, mysz pneumatyczna, myszka sterowana głową, urządzenia umożliwiające poruszanie kursorem poprzez ruchy wykonywane głową lub za pomocą mrugania, monitor komputerowy o przekątnej ekranu przekraczającej 24"),
  • elektroniczne urządzenia współpracujące z podstawowym sprzętem komputerowym (np. lupy elektroniczne, powiększalniki komputerowe, sprzętowe syntezatory mowy, udzwiękowione słowniki, dyktafony, notatniki cyfrowe), które to sprzęty i urzędzenia posiadaję szczególne, funkcjonalne znamiona przystosowania do potrzeb osób z dysfunkcję wzroku - z wyłczeniem sprzętów i urzędzeń pełniących samodzielnie funkcję urzędzeń lektorskich lub brajlowskich, lub z brakiem albo znacznym niedowładem obu kończyn górnych, oraz schorzeń współistniejących;
 22. urządzeniach brajlowskich – należy przez to rozumieć samodzielnie funkcjonujące, elektroniczne urządzenia nie posiadające znamion podstawowego sprzętu komputerowego i podstawowego oprogramowania, które to urządzenia posiadają szczególne znamiona przystosowania dla osób z dysfunkcją wzroku, umożliwiające co najmniej:
  • przetwarzanie grafiki i/lub tekstu na pismo Braille’a i/lub na formę wypukłych rysunków, np. linijki brajlowskie, monitory brajlowskie, tablety wypukłe, notatniki brajlowskie,
  • wykonywanie wydruków w piśmie Braille’a i/lub w formie rysunków wypukłych m.in. na nośnikach papierowych, foliach, papierze pęczniejącym np. drukarki brajlowskie, termograficzne;
 23. urządzeniach lektorskich – należy przez to rozumieć samodzielnie funkcjonujące, elektroniczne urządzenia nieposiadające znamion podstawowego sprzętu komputerowego i podstawowego oprogramowania, które to urządzenia posiadają szczególne znamiona przystosowania dla osób z dysfunkcją wzroku poprzez umożliwienie rejestrowania i/lub przetwarzania grafiki i/lub tekstu na mowę syntetyczną i/lub na dane cyfrowe; 
 24. zatrudnieniu – należy przez to rozumieć:
  • stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące, 
  • stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,
  • działalność rolnicza w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.),
  • działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalnści gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.),
  • zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy,
  • staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).
 25. aktywności zawodowej - należy rozumieć:
  • zatrudnienie, lub
  • rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, lub
  • rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukujęca pracy i niepozostajęca w zatrudnieniu, przy czym w przypadkach, o których mowa w lit. b - c, rejestracja w urzędzie pracy, która nastąpiła w ciągu 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, nie będzie uznawana za spełnienie warunku uczestnictwa w programie, z wyjątkiem:
   • sytuacji, gdy w tym okresie nastąpiło ustanie stosunku pracy a od daty ustania stosunku pracy do dnia zarejestrowania w urzędzie pracy nie upłynęło więcej niż dwa miesiące,
   • absolwentów – jeżli od daty ukończenia szkoły do dnia zarejestrowania w urzędzie pracy nie upłyneło więcej nią dwa miesiące,
   • przypadku, gdy wnioskodawca w ciągu roku poprzedzającego złożenie wniosku przebywał na długotrwałym leczeniu (trwającym dłużej niż 3 miesiące), a od daty zakończenia leczenia do dnia zarejestrowania w urzędzie pracy nie upłynęło więcej niż dwa miesiące,
   • przypadku, gdy wnioskodawca aktualnie uczestniczy w kursie lub szkoleniu służącym podniesieniu kwalifikacji zawodowych, a uczestnictwo w tym kursie lub szkoleniu wiązało się z koniecznością wcześniejszego wykreślenia z rejestru urzêdu pracy.

    Ww. przypadki (wyjątki) należy udokumentować przez dołączenie do wniosku odpowiednich zaświadczeń (np. potwierdzających leczenie szpitalne).
 26. realizowaniu obowiązku szkolnego - należy rozumieć: realizację obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
 27. osobie uczącej się – należy rozumieć osobę:
  • uczącą się w szkole ponadgimnazjalnej (tj. w publicznej lub niepublicznej zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym, technikum, uzupełniającym liceum ogólnokształcącym i technikum, szkole policealnej, trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy),
  • będącą słuchaczem kolegium (kolegium pracowników śłużb społecznych, kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych),
  • będącą studentem studiów pierwszego stopnia lub studentem studiów drugiego stopnia albo studentem jednolitych studiów magisterskich – prowadzonych przez szkoły wyższe,
  • będącą posiadaczem dyplomu ukończenia studiów wyższych i kształcącą się na studiach podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
  • będącą uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
  • będącą studentem uczelni zagranicznej,
  • będącą studentem odbywającym staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej, pobierającą naukę w systemie stacjonarnym lub naukę w systemie niestacjonarnym
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach