Program Aktywny samorząd

PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD"

 

finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Program „Aktywny samorząd” jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnością. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością.

Struktura programu „Aktywny samorząd”

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.                 

Cele szczegółowe programu:

  1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego
  2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie                      w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych
  3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie
  4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji.

Program adresowany jest do osób z niepełnosprawnością zamieszkujących na terenie Powiatu Polkowickiego.

Jednostką organizacyjną Samorządu Powiatu Polkowickiego realizującą program „Aktywny samorząd” jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach, ul. św. Sebastiana 1A, 59-100 Polkowice.

Nabory wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd”:

 

Moduł I

Od 1 marca 2024r. do 31 sierpnia 2024r.

 

Moduł II

Od 1 marca 2024r. do 31 marca 2024r.

Od 1 września 2024r. do 10 października 2024r.

 

Składanie wniosków drogą elektroniczną możliwe jest poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW) https://sow.pfron.org.pl. Aby wnioskowanie on-line w Systemie SOW było dostępne dla jeszcze większej liczby osób, PFRON wprowadził możliwość korzystania z pełnomocnictw w zwykłej formie pisemnej. Jest to dogodne rozwiązanie zwłaszcza dla tych osób, które nie posiadają podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego bądź mają trudności w korzystaniu z narzędzi elektronicznych. Osoby te mogą udzielić pisemnego pełnomocnictwa wybranej przez siebie osobie i od tej pory pełnomocnik może składać wnioski w systemie SOW w ich imieniu.

Wnioski można też składać w formie papierowej w  siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach ul. św. Sebastiana 1A (pok. nr 16) tel. 76 729-92-30

 

Powiązane załączniki:
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach