Aktualności

Połowa września a za nami kolejne spotkanie

2021-09-20 08:19:57

W piątek odbyło się posiedzenie z przedstawicielami jednostek powiatowych zaangażowanych w pomoc w ramach interwencji kryzysowej. To pierwsze z cyklu spotkań, które będą się odbywały w ramach wzajemnej współpracy. Celem spotkania było omówienie najważniejszych kwestii w zakresie funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz współpracy osób zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Po spotkaniu funkcjonariusz policji przeprowadził rozmowę z dziećmi z pieczy instytucjonalnej na temat używek oraz sytuacji konfliktowych.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radwanicach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębocicach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie
Policja Polkowice
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach
Kuratorzy zawodowi Sądów Rejonowych w Głogowie i Lubinie
Przewodniczący Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych

Przypominamy, że rekrutacja do programu "Opieka wytchnieniowa - edycja 2021" nadal trwa!

2021-09-20 08:02:51

Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy:
▶️ wymagają wsparcia w postaci doraźnej,
▶️ potrzebują czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
▶️ chcą podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych, poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.
Pomoc w formie usług opieki wytchnieniowej w 2021 r. przyznawana jest bezpłatnie.
Szczegółowe informacje można uzyskać u wykonawcy Eudajmonia w Powiecie Polkowickim.
Telefon 781 080 342
www.eudajmonia.pl

         

Studencie pamiętaj o wniosku do 10 października 2021 r.

2021-09-16 10:17:41

10 października 2021 r. upływa termin przyjmowania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do nauki w roku akademickim 2021/2022 w ramach Modułu II pilotażowego programu Aktywny Samorząd.

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

- w szkole policealnej,

- w kolegium,

- w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

-dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

do 1.000 zł – dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,

do 1.500 zł dla pozostałych Wnioskodawców,

- dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego

do 4.000 zł,

- opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

UDZIAŁ WŁASNY WNIOSKODAWCY (w kosztach czesnego):

- Wnioskodawcy zatrudnieni, jedna forma kształcenia na poziomie wyższym(jeden kierunek) 15%

- Wnioskodawcy, którzy nie są zatrudnieni, jedna forma kształcenia na poziomie wyższym(jeden kierunek) 0%

- Wnioskodawcy zatrudnieni, więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) 65%

- Wnioskodawcy niezatrudnieni, więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) 50%*

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków)

Przypominamy , iż wnioski można składać w formie elektronicznej nie wychodząc z domu w Systemie Obsługi Wsparcia – SOW (https://sow.pfron.org.pl/).

Zaproszenie do programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami - edycja 2021

2021-09-16 09:03:29

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ” – edycja  2021

Zadanie publiczne „Świadczenie na terenie powiatu polkowickiego usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu MRiPS – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego przyznanego powiatowi polkowickiemu w ramach Programu MRiPS ”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

Cel programu

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2021, zwany ma na celu rozpowszechnienie usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych, tj. formy wsparcia, która już jest realizowana w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2021.

Głównym celem Programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Program ma także zapewniać:

  1. zwiększenie możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;

  2. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

  3. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, sportowych czy też rehabilitacyjnych;

  4. zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia dla uczniów z niepełnosprawnościami także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Rekrutacja ma charakter ciągły i trwa przez okres realizacji Programu, jednak w czasie zapewniającym zrealizowane Usługi najpóźniej do dnia 13.12.2021r.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie zapraszamy do kontaktu:

Biuro Fundacji Eudajmonia ul. Borówkowa 5A, 59-100 Polkowice

Kierownik projektu: Sylwia Kot, s.kot@eudajmonia.pl, tel. 781 080 342

Biuro projektu jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Materiały projektowe są dostosowane do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami.

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami - edycja 2021

2021-09-16 08:41:30

Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach