Aktualności

Zaproszenie do współpracy

2024-03-28 08:32:48

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach poszukuje osoby do współpracy w ramach realizacji zadania z zakresu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób z niepełnosprawnościami.

Konkurs Opieka Wytchnieniowa 2024

2024-03-21 08:52:56

Konkurs Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2024

2024-02-22 13:15:24

plakat określający środki przyzanane na realizację Asystenta Osoby Niepełnosprawnej w  2024 roku

Przycisk Sieci Życia, MAŁA RZECZ- WIELKA SPRAWA

2024-01-31 13:34:19

Przycisk Sieci Życia zapewnia możliwość natychmiastowego, automatycznego wysłania sygnału wezwania pomocy w sytuacji wymagającej jej udzielenia (np. zasłabnięcie lub napad), gdy dana osoba nie jest w stanie zadzwonić i powiedzieć co i komu się stało. Skorzystanie z naszej propozycji niewątpliwie przyczyni się do likwidacji wśród mieszkańców odczucia bezradności w sytuacji zagrożenia życia, a także do uświadomienia,że lokalnym władzom zależy na poprawie ich bezpieczeństwa i komfortu życia. Przycisk Sieci Życia® można ustawić w telefonie, zarówno stacjonarnym jak i komórkowym, i nie trzeba wówczas ponosić żadnych dodatkowych kosztów.

 

KOLEJNE SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA RODZINĘ ZASTĘPCZĄ - STACJONARNE JUŻ OD LUTEGO 2024r.

2023-11-02 11:03:48

Zapraszamy do rekrutacji !!!
Jak zostać rodziną zastępczą 👨‍👩‍👧‍👦 🏡
Rodziną zastępczą mogą zostać małżonkowie lub osoby niepozostające w związku małżeńskim będące w stanie zapewnić dziecku opiekę i bezpieczeństwo, którzy:
✔️dają rękojmie należytego sprawowania pieczy zastępczej,
✔️posiadają pełnie władzy rodzicielskiej,
✔️nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
✔️wypełniają obowiązek alimentacyjny ( gdy wynika on z tytułu egzekucyjnego),
✔️nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
✔️są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami lekarskimi o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa,
✔️przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
✔️zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
✔️nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
✔️w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu.
Jeśli chcesz zostać rodzicem zastępczym, w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o wstępną kwalifikację kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej/prowadzenia rodzinnego domu dziecka wraz z załącznikami:
✔️zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
✔️zaświadczenie z urzędu stanu cywilnego o stanie cywilnym lub w przypadku kandydatów pozostających w związku małżeńskim (obecnie lub w przeszłości) – aktualnego (tj. wydanego w okresie 3 miesięcy poprzedzających dostarczenie) zupełnego odpisu aktu małżeństwa.
W przypadku rozwodu – należy załączyć odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie.
✔️oświadczenie w przypadku osób karanych (obecnie lub w przeszłości) – zaświadczenie z krajowego rejestru karnego.
Kolejnymi etapami są:
✔️badania psychologiczne w tut. Centrum potwierdzające posiadanie predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka – po wcześniejszym ustaleniu terminu przedmiotowego badania z psychologiem PCPR
✔️przeprowadzenie przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na podstawie oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 42 ust 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wstępnej kwalifikacji kandydata
✔️w przypadku otrzymania pozytywnej wstępnej kwalifikacji kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, złożenie wniosku o przyjęcie na szkolenie
✔️uczestnictwo w szkoleniu
✔️kwalifikacja na rodzinę zastępczą.
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego z pracownikami organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 ☎️tel. 530 591 739.

Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach