Aktualności

KOLEJNE SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA RODZINĘ ZASTĘPCZĄ - STACJONARNE JUŻ OD LUTEGO 2024r.

2023-11-02 11:03:48

Zapraszamy do rekrutacji !!!
Jak zostać rodziną zastępczą 👨‍👩‍👧‍👦 🏡
Rodziną zastępczą mogą zostać małżonkowie lub osoby niepozostające w związku małżeńskim będące w stanie zapewnić dziecku opiekę i bezpieczeństwo, którzy:
✔️dają rękojmie należytego sprawowania pieczy zastępczej,
✔️posiadają pełnie władzy rodzicielskiej,
✔️nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
✔️wypełniają obowiązek alimentacyjny ( gdy wynika on z tytułu egzekucyjnego),
✔️nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
✔️są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami lekarskimi o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa,
✔️przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
✔️zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
✔️nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
✔️w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu.
Jeśli chcesz zostać rodzicem zastępczym, w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o wstępną kwalifikację kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej/prowadzenia rodzinnego domu dziecka wraz z załącznikami:
✔️zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
✔️zaświadczenie z urzędu stanu cywilnego o stanie cywilnym lub w przypadku kandydatów pozostających w związku małżeńskim (obecnie lub w przeszłości) – aktualnego (tj. wydanego w okresie 3 miesięcy poprzedzających dostarczenie) zupełnego odpisu aktu małżeństwa.
W przypadku rozwodu – należy załączyć odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie.
✔️oświadczenie w przypadku osób karanych (obecnie lub w przeszłości) – zaświadczenie z krajowego rejestru karnego.
Kolejnymi etapami są:
✔️badania psychologiczne w tut. Centrum potwierdzające posiadanie predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka – po wcześniejszym ustaleniu terminu przedmiotowego badania z psychologiem PCPR
✔️przeprowadzenie przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na podstawie oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 42 ust 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wstępnej kwalifikacji kandydata
✔️w przypadku otrzymania pozytywnej wstępnej kwalifikacji kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, złożenie wniosku o przyjęcie na szkolenie
✔️uczestnictwo w szkoleniu
✔️kwalifikacja na rodzinę zastępczą.
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego z pracownikami organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 ☎️tel. 530 591 739.

Szkolenie dla opiekunów osób z niepełnosprawnością - pierwsza pomoc przedmedyczyna

2023-10-11 09:17:19

W poniedziałek 16 października przypada Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Z tej okazji zapraszamy na szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy osobom z niepełnosprawnością.

Informacja nt. wypożyczalni sprzętu dla osób z niepełnosprawnością

2023-10-09 08:34:27

Informujemy, że od 4 września 2023r. działa centralna wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością w ramach programu, którego realizatorem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

W związku z tym istnieje możliwość wystąpienia o wypożyczenie takich technologii jak urządzenia do sterowania komputerem za pomocą wzroku, oprogramowania wspierające komunikację alternatywną, powiększalniki, aparaty słuchowe, drukarki brajlowskie, notesy dla osób niewidomych, a także podnośniki, wózki inwalidzkie, skutery.

O wypożyczenie ww. sprzętu mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnością, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu albo orzeczenie równoważne, które 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomaganej nie otrzymały ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej technologii wspomagającej jak ta którą chcą wypożyczyć.

Wniosek o wypożyczenie technologii wspomaganej należy złożyć przy użyciu Systemu Obsługi Wsparcia (SOW), w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (link: https//sow.pfron.org.pl/).

W celu uzyskania pomocy przy złożeniu wniosku lub otrzymania szerszych informacji należy skontaktować się z Centrum Informacyjno-Doradczym dla Osób z Niepełnosprawnością w Oddziałach PFRON.

 

Jak zostać rodziną zastępczą - krok po kroku

2023-08-04 07:48:41

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
3. wypełniają obowiązek alimentacyjny -
w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
     a) zaświadczeniem lekarskim ostanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
     b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
     a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
     b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
     c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać ŚWIADECT ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka prowadzony jest w oparciu o procedurę kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz opiniowania kandydatów na rodzinę zastępczą spokrewnioną obowiązującą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej mieści się w Polkowicach
 przy ul. Spółdzielczej 2
Tel. 530-591-739, 76/729-92-33
e-mail: pcpr@pcpr.polkowice.pl
www.pcpr.polkowice.pl
Facebook - PCPR Polkowice

Zapraszamy do kontaktu!
Jesteśmy do waszej dyspozycji 

 

OFERTA PRACY - KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ OD 01.09.2023

2023-07-24 15:00:02

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. św. Sebastiana 1a, 59-100 Polkowice

poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

w wymiarze 1 etat
 

http://pcpr.polkowice.pl/menu/7/praca

Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach