Aktualności

Informacja o wynikach naboru na prowadzącego program korekcyjno-edukacyjny

2022-06-10 12:40:28

Fundacja Moderna zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

2022-06-10 11:11:38

Wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób najbliższych w czasie epidemii SARS CoV-2

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz towarzyszące jej ograniczenia powodują pogorszenie stanu psychicznego wielu osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższych. Wprowadzone obostrzenia wiążą się z ograniczeniem dostępu do dotychczasowych świadczeń terapeutycznych, częstszym niż zwykle przebywaniem w domu oraz zmniejszoną ilością kontaktów międzyludzkich. Taka sytuacja wpływa negatywnie na ogólny dobrostan psychiczny, prowadzi do wzrostu poziomu stresu oraz lęku przed izolacją.

W ramach projektu oferujemy :

 1. Poradnictwo psychologiczne indywidualne dla osób z niepełnosprawnościami na terenie całej Polski – 15 h; 

 2. Poradnictwo psychologiczne indywidualne dla najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnościami na terenie całej Polski (małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie i inni opiekunowie) – 15 h

Znaczna część osób z niepełnosprawnościami, z uwagi na ich stan zdrowia, jest w grupie ryzyka – wychodząc naprzeciw ich potrzebom oferujemy możliwość wyboru formy pomocy – spotkania online (za pomocą środków porozumiewania się na odległość: telefon, komunikatory społecznościowe) bądź stacjonarne w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Takie podejście daje poczucie bezpieczeństwa oraz pozwala na odbycie rozmowy w domowym, przyjaznym zaciszu.

Warunkiem udziału osób z niepełnosprawnościami w projekcie jest przedłożenie:

1. Podpisanego formularza zgłoszeniowego dla osoby z niepełnosprawnością oraz dokumentu poświadczającego niepełnosprawność oraz stopień bądź innego dokumentu równoważnego do powyższego (skany vs. wersja papierowa);

Warunkiem udziału najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnościami jest przedłożenie:

2. Podpisanego formularza zgłoszeniowego dla osoby najbliższej osoby z niepełnosprawnością oraz dokumentu poświadczającego niepełnosprawność osoby, z którą jest spokrewniona i złożenie oświadczenia dot. pokrewieństwa/opieki nad osobą z niepełnosprawnością (skany vs. wersja papierowa);

Projekt realizowany w okresie do 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r.

Kontakt w sprawie projektu:

Tel: +48 729 835 550

E:mail: psycholog@moderna.org.pl – w zgłoszeniu prosimy zostawić swój numer telefonu.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dziecięcy ogródek

2022-05-17 10:07:09

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Placówka Socjalizacyjna "Egida" dziekuje wszystkim zaangażowanym  w akcję  sadzenia drzewek, nasion i kwiatów w nowo wybudowanym domu przy ul. Makowej w Polkowicach.

   

Informacja o naborze na prowadzącego "Program korekcyjno-edukacyjny"

2022-05-13 08:15:56

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicachzaprasza do składania ofert na zadanie:

Prowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2022”

I. Forma zatrudnienia:

Umowa cywilno-prawna

II. Miejsce wykonywania zleconych czynności:

W uzgodnieniu ze zleceniodawcą, na terenie miasta Polkowice

III. Termin wykonywania zleconych czynności:

czerwiec-grudzień 2022 r.

IV. Niezbędne wymagania w zakresie kwalifikacji:

Zgodnie z § 9 Rozporządzenia MPiPS z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. Nr 50, 259 z dnia 22 lutego 2011 r.) oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą być prowadzone przez osoby, które:

1. ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji,

2. posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;

3. mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

V. Do zakresu wykonywanych zadań należeć będzie m. in.:

 1. prowadzenie, przy udziale drugiego terapeuty, zajęć grupowych w wymiarze 60 godzin, z uwzględnieniem opracowanej tematyki zajęć,

 2. przeprowadzanie konsultacji indywidualnych w wymiarze 10 godzin.

 3. sporządzanie na bieżąco informacji z przeprowadzonych zajęć,

 4. sporządzenie końcowego sprawozdania z realizacji Programu,

 5. współpraca z lokalnymi podmiotami w szczególności działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

VI. Wymagane dokumenty:

 1. CV;

 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe;

 3. kopie zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;

 4. oferta cenowa obejmująca całość realizacji programu;

 5. wykaz tematyki zajęć programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zapewniającej osiągnięcie celów, o których mowa w §4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno - edukacyjne;

 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych );

 7. oświadczenie o przekazaniu danych osobowych dobrowolnie mając świadomość, że w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do podanych danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie podanych danych,

 8. oświadczenie o niekaralności.

VII. Sposób i terminy składania ofert:

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór trenera do realizacji programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2022”, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach, ul. św. Sebastiana 1A lub drogą pocztową w terminie do 23 maja 2022r. (decyduje data wpływu).

 

Oferty niekompletne i składane po terminie nie będą rozpatrywane. 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO – EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE – EDYCJA 2022

2022-05-13 08:12:08

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W POLKOWICACH INFORMUJE, ŻE TRWA REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO – EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE – EDYCJA 2022

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY, PAMIĘTAJ NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO BY DOKONAĆ ZMIAN W SWOIM ZACHOWANIU.

Oprócz przyjętych celów statutowych podstawę prawną naszych działań stanowi Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach informuje, iż odbywa się nabór uczestników do programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program adresowany jest do osób dorosłych- mężczyzn. W programie mogą brać udział:

- osoby, które z własnej inicjatywy zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez służby pomocowe - członkowie rodzin, wobec których została wszczęta procedura „Niebieskie Karty”

- osoby wobec których zachodzi podejrzenie, że stosują przemoc

w rodzinie,

- osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy rodzinie, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary zobowiązując ich do uczestnictwa w programie,

- rodzice, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej pozbawieni

w wyniku zaniedbań i niewypełniania funkcji rodzicielskich,

 

Korzyści jakie możesz uzyskać z udziału w programie:

- dokonanie istotnych zmian w życiu rodzinnym osoby stosującej przemoc

w rodzinie,

- umiejętności kontrolowania emocji i własnych zachowań,

- sposoby prawidłowego rozwiązywania bieżących problemów

- kształtowanie umiejętności wychowawczych wobec dzieci

- poprawa komfortu psychicznego

 

Warunkiem uczestnictwa w programie jest odbycie wstępnej, indywidualnej konsultacji. Celem kosultacji jest określenie sytuacji oraz ustalenie potrzeb klienta.
Udział w grupie korekcyjno-edukacyjnej jest poprzedzany podpisaniem kontraktu, który określa zasady uczestnictwa w programie.

Zajęcia będą prowadzone w formie indywidualnej i grupowej w miejscu wskazanym przez  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY! Rozpoczęcie programu przewidziane jest w miesiącu czerwcu 2022 r.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie zapraszamy do kontaktu:

osobistego w siedzibie OIK PCPR przy ul. Spółdzielczej 2 w Polkowicach,

telefonicznego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 

pod nr 530 591 739

e-mail: edyta.schab@pcpr.polkowice.pl

 

Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach