Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadań ustawowych udziela pomocy:

 1. osobom wymagającym wsparcia pedagogicznego, prawnego, psychologicznego w ramach interwencji kryzysowej i poradnictwa rodzinnego.
 2. dziecku, poprzez:
  • umieszczanie dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • usamodzielnianie młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze,
  • wsparcie finansowe.
 3. ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.
 4. osobom niepełnosprawnym.
 5. uchodźcom.
 6. cudzoziemcom.
 7. repatriantom.

INFORMACJE

grupy wspierające


GRUPY WSPIERAJĄCE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach zaprasza do udziału w spotkaniach wspierających:

- osoby usamodzielniane - dnia 31.07.2017 r. (poniedziałek), o godz. 14.00-15.00,

- rodziny zastępcze - dnia 25.07.2017 r. (wtorek), o godz. 10.00 - 11.00,

- osoby doświadczające przemocy - dnia 27.07.2017 r. (czwartek), o godz. 14.00 - 15.00.

Spotkania odbywają się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy
ul. Górnej 3 (I piętro). Więcej informacji pod nr tel. 694 793 265 lub 76 729 92 24.

INFORMACJE

GRUPY WSPIERAJACE


GRUPY WSPIERAJĄCE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach zaprasza do udziału w spotkaniach wspierających: - osoby usamodzielniane - dnia 26.06.2017 r. (poniedziałek), o godz. 14.30 - 15.30, - rodziny zastępcze - dnia 27.06.2017 r. (wtorek), o godz. 10.00 - 11.00, - osoby doświadczające przemocy - dnia 30.06.2017 r. (piątek), o godz. 14.00 - 15.00. Spotkania odbywają się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Górnej 3 (I piętro). Więcej informacji pod nr tel. 694 793 265 lub 76 729 92 24.

INFORMACJE

UWAGA!PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD!


 

Program „Aktywny samorząd”


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że Powiat Polkowicki w 2017 r. po raz kolejny będzie realizował program „Aktywny samorząd”, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Termin składania wniosków
MODUŁ II pierwsze półrocze - od 15 marca 2017 r. do 30 marca 2017 r.
MODUŁ I – od 1 czerwca do 30 sierpnia 2017 r.
MODUŁ II drugie półrocze – od 1 września 2017 r. do 10 października 2017 r.

Moduł II kierowany jest do osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które pobierają naukę w następujących formach edukacji na poziomie wyższym:

studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu).

Miejsce składania wniosków: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach
ul św. Sebastiana 1A, 59-100 Polkowice,
(poziom 0, pokój 16)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 76 729 92 30

Wniosek dotyczący Modułu II znajduje się w zakładce: Aktywny samorząd 2017
 

INFORMACJE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej


                                                                                                                             

                                                                              

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach
poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Poszukujemy osób z terenu powiatu polkowickiego, które są gotowe poświęcić

swój czas i serce dzieciom, nie boją się wyzwań i pragną nadać nowy sens

swojemu życiu poprzez pomoc drugiemu człowiekowi.


OFERUJEMY:

- bezpłatne specjalistyczne szkolenie ,,Pride"- Rodzinna Opieka Zastępcza
- wsparcie finansowe m.in. na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjętych dzieci
-  pomoc specjalistyczną: pedagogiczną, psychologiczną i prawną
- wsparcie merytoryczne


Kontakt: Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach
ul. Św. Sebastiana 1 a
tel. 76/ 729-92-26
     76/ 729-92-25
   76/729-92-33

INFORMACJE

UWAGA!!! WAŻNA INFORMACJA


Program „Rodzina 500 plus”.
Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka.
WAŻNE:
Wnioski w sprawie przyznania dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka należny składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach, ul. św. Sebastiana 1A.
Wniosek o przyznanie dodatku złożony w przeciągu 3 miesięcy od daty rozpoczęcia programu, tj. od dnia 01 kwietnia 2016 r. do 01 lipca 2016 r. włącznie, będzie wypłacony z wyrównaniem od dnia 01 kwietnia 2016 r.
Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego po terminie wskazanym wyżej będzie rozpatrzony od dnia złożenia przedmiotowego wniosku, a dodatek wypłacony będzie bez wyrównania.
Szczegółowe informacje można uzyskać
 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach, ul. św. Sebastiana 1A,
pokój nr 14 oraz telefonicznie:
76 729 92 32.

WNIOSEK O DODATEK WYCHOWAWCZY DO POBRANIA NA STRONIE:

Przedź do aktualności numer
Przejdź do strony powiatu polkowickiego Przejdź do strony ministerstwa pracy i polityki społecznej Przejdź do strony państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przejdź do strony centrum administracyjnego placówek opiekuńczo wychowawczych w Polkowicach